Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Martin Thübeck
Sweden, b. 1985
+46 702 799 266
The New School

“There are times in life when the question of knowing if one can think differently than one thinks, and perceive differently than one sees, is absolutely necessary if one is to go on looking and reflecting at all.”

― Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume 2: The Use of Pleasure

The pedagogical thinking behind learning has changed over the last two decades. The way in which knowledge is built today looks different from earlier times and the learning space is no longer used in the same way. This is something that can be seen in the architecture when new schools are being built, but has the furniture been evolving in the same way? In this work, I explore the role of furniture as a link between education, architecture and the bodies that work in these environments.

Den nya skolan

”Det finns tillfällen i livet då frågan om man kan tänka på annat sätt än man tänker, och se på annat sätt än man ser, är nödvändig att ställa, om man vill fortsätta att betrakta och att fundera.”

– Michel Foucault, Sexualitetens historia. Bd 2, Njutningarnas bruk

De pedagogiska tankarna bakom lärande har under de senaste två decennierna förändrats. Det sätt som kunskap i dag byggs ser annorlunda ut mot tidigare och det lärande rummet används inte idag på samma sätt. Något som kan ses i arkitekturen då nya skolor byggs, men har möblerna utvecklats på samma sätt? I detta arbete undersöker jag möblernas roll som länk mellan lärande, arkitektur och de kroppar som arbetar i dessa miljöer.


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor