Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Ernst Regnström Larsson
Sweden, b. 1992
+46707957794

Drawing

Reconstruct

Society constructs our public spaces. It limits and instructs how we should use our built environment. The interesting thing when looking at body in relation to space is how they interact. One cannot exist without the other. This relationship is obvious but important to highlight when there is an inclusion and exclusion in the public space.

Almost 100 years have elapsed since it became legal for women to study architecture at KTH – Royal Institute of Technology in Stockholm, thereby given the opportunity to influence their environment and surroundings. Yet today, laws and regulations continue to define who can affect our public spaces. Some groups are still excluded from further education at university.

So why not reform what represses?

Reconstruct

Samhället konstruerar våra offentliga rum. Det begränsar och instruerar hur vi ska ta vår byggda miljö i besittning. Det intressanta när man ser till kropp i relation till rum är hur de samverkar. Den ena kan inte existera utan den andra. Denna relation är självklar men viktig att belysa då det sker ett inkluderande och ett exkluderande i det offentliga rummet.

Knappt hundra år har gått sedan det blev lagligt för kvinnor att studera arkitektur på KTH och därmed gavs möjligheten att påverka sin miljö och omgivning.
Än idag fortsätter lagar och regler att sätta stopp för vem som kan påverka våra offentliga rum. Vissa grupper är fortfarande uteslutna från vidareutbildning på universitet.

Så varför inte reformera det som förtrycker?


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor