Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Linus Fridén
Sweden, b. 1994
+46 (0) 723 030 408

Narrative through Architecture and Light

Light is life itself. It can never be tamed but only drill through your skin and fill every being with desire. Knowledge of manipulating the waves is essential, because we are faceless without it.

Timelapse is a interactive architectural installation for public spaces with the main focus on creating a tool for people suffering from SAD. It’s a platform for overcoming the negative and a way of creating happiness and curiosity.

Berättande genom Arkitektur och Ljus

Ljuset är livet själv. Den kan aldrig tämjas men endast borra igenom huden och fyller varje levande varelse med lust. Kunskapen om att manipulera vågorna är väsentligt, eftersom vi är ansiktslösa utan den.

Timelapse är en interaktiv arkitektonisk installation för offentliga miljöer där kärnan har varit att skapa ett verktyg för personer med SAD (årstidsbunden depression) samt ett hjälpmedel att överkomma det negativa och fylla tillvaron med glädje samt nyfikenhet.


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor