Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Mårten Tovle
Sweden, b. 1989
+46702902419


Mind the Gap

A location in the public space takes a new shape, from being a space with movement and circulation to becoming something else. Before the new space exists, a gap emerges, a gap that takes the shape of a construction site.

For my degree project, I have gone into the spatial gap below Slussen. What happens in the location during construction? How do we relate to the temporary space? What is actually going on in this interspace, in both aspects of time and space, during the construction?

I want to see, through my own archaeological excavations, what I can find in these spatial gaps and cavities.

Slussen – a gap between two seas

Mind the gap

En plats i det offentliga rummet formas om, från ett rum med rörelse och cirkulation till att bli något annat. Innan det nya rummet existerar så uppstår ett mellanrum, ett mellanrum som tar form i en byggarbetsplats.

I mitt arbete så har jag gått in i tomrummet under Slussen. Vad händer på platsen under byggnationen, hur förhåller vi oss till den tillfälliga platsen? Vad sker i ett mellanrum, i tid och form, på en plats under byggnationen?

Jag vill genom min egna arkeologiska utgrävning se vad jag kan finna och skapa av platsens mellanrum och håligheter.

Slussen – ett mellanrum mellan två vatten


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor