Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Alex Widell
Sweden, b. 1987
+48707834270

Architecture

Digital infinity

I am exploring three-dimensional renditions of visualisation tools in architecture in the present and in the future. I compare and combine it with other modes of expression and tools in order to reveal qualities and possibilities of three-dimensional renditions.
Can three-dimensional renditions re-create the imprint of time, and what happens when we render something that is normally not rendered?

Digital oändlighet

Jag undersöker 3D-rendering som visualiseringsverktyg inom arkitektur i nutid och framtid. Jag jämför och kombinerar med andra uttryckssätt och verktyg för att söka 3D-renderingens kvalitéer och möjligheter.

Kan 3D-rendering återskapa tidens spår, och vad händer när vi renderar det som vanligtvis inte renderas?


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor