Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Peter Gehrman
Sweden, b. 1990
+46738374039

I Know Places

We went out one morning
to arrive on those islands on the border
of the endless sea.

We moved slowly, quickly over the cliffs
red flag fluttering
a shape moving in the water.

The colours faded from pink to darkest blue,
a formation of red rock to lean against.
I know of a place.

What are those places?
Where the imagination is still alive.
That allow us to catch our breath.
That give us the resonance.
I am familiarising myself with these places
to understand their worth.

I know places

I know places

Vi gav oss ut en morgon,
anlände till de där öarna vid gränsen
till det ändlösa havet.

Rörde oss sakta, fort över klipporna
röd flagga fladdrade
en okänd form rörde sig genom vattnet.

Nyanser av rosa till det mörkaste blå,
en formation av röd sten att luta sig mot.
Jag vet en plats.

Vad är de platserna?
Där fantasin fortfarande är i liv
som tillåter oss att hämta vår anda
de som ger resonansen.
Jag lär känna dessa platser
för att förstå deras värde.

Jag känner till platser


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor