Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Johanna Moe
Sweden, b. 1986
+46 (0) 739537534
Attachment

I take long walks, stop where I usually rush pass, and discover new things. My eyes are drawn to things that people have built to improve or solve a problem. Caring gestures made by the human hand.

I notice that the public space is being filled with designs that prevent bodies in different ways. There are sharp shapes in places where you could otherwise sit and armrests in the middle of the benches so that bodies cannot lie down. It is a rough space, filled with steel and concrete; a space I want to soften.

I move between benches and pillars, on platforms and up and down stairs. I attach pieces of mattresses and hang up bags filled with sand. These are temporary additions; items that provide support.

I watch what’s happening. The movements change, the space transforms.

Stöd

Jag går långa promenader, stannar upp där jag annars brukar rusa förbi och upptäcker nya saker. Min blick dras till sådant som människor byggt för att förbättra eller lösa ett problem, omsorgsfulla gester gjorda av den mänskliga handen.

Jag märker att det rum som ska vara till för alla börjat fyllas av design som hindrar kroppar på olika sätt. Det är vassa taggar på platser där man annars skulle kunna sitta och handtag i mitten av bänkar så att kroppar inte kan ligga ner. Det är ett hårt rum fyllt av stål och betong. Ett rum jag vill mjuka upp.

Jag rör mig kring bänkar och pelare, på perronger och i trappor. Jag spänner fast bitar av madrasser och hänger upp säckar fyllda med sand. Det blir tillfälliga tillägg, objekt som stöder och stöttar.

Jag iakttar vad som händer. Rörelserna blir annorlunda, rummet förändras.


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor