Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Martina Brinck
Sweden, b. 1992
+46736368062

Meeting between body and water


The architectural framework


Meeting between body, water and the enclosing architecture


Meeting between body, water and the enclosing architecture


Meeting between body, water and the enclosing architecture

Body, Water and Enclosing Architecture

Bathing, an act of the body´s encounter with water within the framework of architecture.
A ritual in our everyday lives. A ritual of cleanliness.

What happens when flesh meets liquid?
What happens when water embraces the body?

With society’s thoughts of hygiene and cleanliness as a starting point, I analyse the municipal bath houses where the ritual of cleanliness is performed on the borders between public and private. I examine the water that embraces the body and the architecture that encloses the water and through my practice try to conduct its qualities.

Kropp, vatten och omslutande arkitektur


Badandet, en handling av kroppens möte med vatten inom arkitekturens ramverk.
En ritual i vår vardag. En ritual av renlighet.

Vad händer i mötet när kött möter vätska?
Vad händer när vattnet omfamnar kroppen?

Med avstamp i samhällets tankar om hygien och renlighet, rör jag mig i de kommunala badhusen där ritualen av renlighet utförs i gränslandet mellan offentligt och privat. Jag undersöker vattnet som omfamnar kroppen samt arkitekturen som omsluter vattnet och försöker genom min praktik att förvalta dess kvaliteter.


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor