Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Nadia Smedeland
Sweden, b. 1991
+46761860664

Representation of grid in movement


Representation of body movement in grid


Sketch of body walking


Sketch of bodies sitting


Sketch of body standing

Our Bodies, Our Movement

For me, movement is possibilities. Longing. Freedom.

For me, movement is also mechanical. Passive. Controlled.

For me, movement is fundamental. What is movement for you?

With the body as a starting point, I view spaces. We create movement and space with our bodies. Movement that creates connection, context and tension.

We create an unconscious choreography that we dance in our public spaces together. In sequences filled with invisibilities and rhythm, I want to create awareness. Open up for the moments, spaces and interactions we do and can create with our bodies.

In a desire to break free from our everyday mechanical movements, I invite you to an experience about movement. You are welcome to share it with me?

Våra kroppar, vår rörelse

För mig är rörelse möjligheter. Längtan. Frihet.

För mig är rörelse också mekaniskt. Passivt. Kontrollerat.

För mig är rörelse elementärt. Vad är rörelse för dig?

Jag närmar mig rum med kroppen som utgångspunkt. Med våra kroppar skapar vi rörelse och rum. Rörelse som bidrar till gemenskap, sammanhang och spänning.

Vi skapar tillsammans en omedveten koreografi som dansas i våra offentliga rum. I sekvenser fyllda av osynligheter och rytm vill jag skapa medvetenhet. Öppna för de ögonblick, rum och möten vi skapar och kan skapa med våra kroppar.

I en önskan om att bryta sig loss från vardagens maskinella rörelser bjuder jag in till en upplevelse kring rörelse. Välkommen att dela den med mig.


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor