Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Agnes Hedenström
Sweden, b. 1991
+46762000075

model study


model study


model study

Out of the imagination

I explore what playfulness can be and in what contexts, objects and spaces it exists in. My approach to creating spaces and the perception of them is a playful process where I push the boundaries of imagination. Play is active, full of motion, but can also be static, in your imagination. In your imagination, there are no limits and no question of what is real and what is an illusion. To play is a way to communicate, collaborate and discover. In our imagination we explore ourselves, others and the outside world. It’s where we explore time and space, creativity and different experiences.

Ur fantasin

Jag undersöker vad lekfullhet kan vara och i vilka sammanhang, objekt och rum den befinner sig. Jag använder min fantasi, för att uppfatta och skapa rumsligheter. Leken är aktiv, full av rörelse, men kan också vara stilla, i din fantasi. I fantasin finns inga gränser för vad som är verkligt och vad som är illusion. Leken är ett sätt att kommunicera, samarbeta och upptäcka. I fantasin utforskar vi oss själva, andra och världen utanför. Vi utforskar tid och rum, med kreativitet och nyfikenhet.


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor