Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Olivia Palmgren
Sweden, b. 1994
+46738004877
Constellation

Water is a versatile and mutable element. It can emerge various forms, expand and grow into new shapes. I am interested in the growing process of ice, where the crystals are made. What does the process look like? How can I apply its expansion into a spatial formation? What architectural values are in the experience? How can I capture my experience?

My experience is about being inside and looking outside. It is about coincidence. A feeling of exhilaration and aspiration. A spectrum between the beautiful and temporary occurs in the permanent. In a space of structures, conspired with light and reflexion, a new dimension is created. A constellation. A representation of shapes hidden within a winter landscape.

Konstellation

Vatten är ett mångsidigt och föränderligt element. Det kan uppstå i mängder av former, utvecklas och växa till nya mönster. Jag är intresserad av den växande processen av is, där kristallerna bildas. Hur ser den processen ut? Hur kan jag tillämpa dess utveckling genom rumslig gestaltning? Vilka arkitektoniska värden finns i upplevelsen? Hur kan jag bevara min upplevelse?

Min upplevelse handlar om att befinna sig innanför och blicka ut. Det handlar om en tillfällighet. En känsla av upprymdhet och nyfikenhet. Ett spektrum mellan det vackra och det tillfälliga ges till verk i det varaktiga. I ett rum av strukturer, samverkat med ljus och reflexioner skapas en ny dimension. En konstellation. En representation av former dolda i ett vinterlandskap.


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor