Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Nora Velander
Sweden, b. 1991
+46767139009


Change By Stucco

Through a study of plaster, I think about what place there is for stucco in our time. I am sculpting the room to give it new qualities and I explore the relationship between human and space.

Most of the rooms that surround us resemble white cubes, where the pursuit of purity and practicality is highly visible. With stucco, I explore the potential to change these rooms and thereby affect the experience of the place.

In my work, I want to challenge the hierarchies of aesthetics. Whose taste is visible in the public space? Who has the right to decorate? By relating to people’s homes and their everyday lives, I open up a wider range of expressions. With stucco as my tool and my means of expression, I want to embrace and highlight other values.

Förändrande stuckatur

Genom en undersökning i stuck funderar jag över stuckaturens plats i vår samtid. Jag skulpterar rummet och ger det nya kvalitéer, samtidigt som jag utforskar relationen mellan människan och rummet.

Många rum kan liknas vid vita kuber, ofta syns en strävan efter renhet, tydlighet och praktisk funktion. Jag utforskar stuckaturens potential att luckra upp dessa rum och därigenom påverka upplevelsen av rummet.

I mitt examensarbete vill jag utmana hierarkier kring smak. Vems smak syns i offentligheten? Vem tillåts dekorera? Genom att förhålla mig till vardagen och människors hem öppnar jag för en bredd av uttryck. Med stuckaturen som verktyg och uttrycksmedel vill jag, i mitt rumsskapande, omfamna och lyfta fram andra värden.


Bachelor

Interior Architecture and Furniture Design


Out of Place This is a year of massive shifts. Perspectives and ideologies clash; borders are emphasised and challenged. This is the time for activated questions and physical encounters. The spatial designer has a powerful role to play, translating the theoretical into the tangible and opening up new potential spaces for diversity and sensation.

This year the bachelor students from Interior Architecture & Furniture Design invite you to reflect on belonging and separation. In their explorative work, they investigate the interactivity between experience and environment, memory and space, language and expression. In their degree projects, you will find powerful performative and relational manifestations. They activate multiple aspects of their practice by unpacking an interest in their presence, by deconstructing and reconstructing space, through their use of formats, interactions and narratives. Enter it with curious commitment and ask your own questions.

Pernilla Glaser
Guest teacher

Mia Andersson
Guest teacher

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer

Skeva rum Det här året präglas av stora förändringar. Olika synsätt och ideologier kolliderar med varandra. Gränser blir skarpare, utmanas och ifrågasätts. Nu är tiden för att väcka frågor och iscensätta möten. Här har den rumsliga gestaltningen en viktig funktion när teori omsätts i praktik och nya rum för mångfald och upplevelse blir möjliga.

Årets studenter på kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign bjuder in betraktaren att reflektera över samhörighet och separation. I sitt utforskande arbete undersöker de det interaktiva förhållandet mellan erfarenhet och miljö, minne och rum, språk och uttryck. Deras examensarbeten ger exempel på starka performativa och relationella manifestationer. De aktiverar flera aspekter av sina praktiker genom ett intresse för närvaron av dessa, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av rummet med hjälp av olika format, interaktioner och narrativ. Gå in med ett öppet sinne och ställ dina egna frågor.

Pernilla Glaser
Gästlärare

Mia Andersson
Gästlärare

Sergio Montero Bravo
Lektor