Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Teemu Perttunen
Finland, b. 1987
+358 40 682 3220

Photo: Erika Kinblad

Building an Emotional Connection Towards Furniture: Aesthetics of Imperfection and Helplessness.

For my degree project, I have explored how design can be used to build emotional connections with furniture. My belief is that the slight imprecations and humane qualities in furniture attract a sense of empathy, affection and care. We can start seeing our furniture as our companions, things that have character and personality.

To further explore this idea, I’ve designed a collection of furniture with well-thought out finishing and acute attention to detail. However, in their design and proportions, there are one or two things that are not quite right, something we are not used to seeing. The furniture has also borrowed many features from babies, which we perceive to be cute and helpless and to whom we inherently feel an emotional connection.

The use of imperfect forms as well as humane features as a subtle design feature allows the viewer to interact with these themes on a subconscious level.

Building an emotional connection towards furniture: Aesthetics of imperfection and helplessness.

I mitt examensarbete har jag utforskat hur design kan användas för att skapa en känslomässig anknytning till möbler. Jag är av uppfattningen att den lätta förbannelsen och det mänskliga särdraget i möbler framkallar en känsla av empati, ömhet och omvårdnad. Vi kan börja se på våra möbler som vänner, saker som har karaktär och personlighet.

För att vidare utforska denna idé har jag utformat en möbelkollektion med en väl genomtänkt finish och särskild uppmärksamhet kring detaljer. Deras design och proportioner innehåller dock en eller två saker som inte riktigt känns rätt, något som vi inte är vana vid att se. Möblerna har också lånat många drag från spädbarn som vi uppfattar som söta och hjälplösa och som vi på ett medfött sätt känner en känslomässig anknytning till.

Användning av bristfälliga former såväl som mänskliga drag såsom ett subtilt formgivningsdrag gör det möjligt för åskådaren att interagera med dessa på en omedveten nivå.


Master

Spatial Design


Interiors and Proposals The degree projects exhibited this year cover topics ranging from the very pragmatic to the very abstract, from the interiors of society to details in furniture design.

Within the field of design and architecture, there is an inclination towards solutions. In a world understood as a problem, architecture and design become that solution. But of course, we all know that the built environment and all man-made objects within it, is in itself something far from unproblematic.

This years’ degree students in Interior Architecture and Furniture Design have one thing in common, they are all occupied with exploring problems, redefining questions and expanding our understanding of the environment around us. Seen together, these projects can be read as a snapshot of the state of interior architecture and furniture design today, and as propositions that question the immediate future of our built environment.

What are the material boundaries of wood? Where is an interior’s backside? When do we show empathy for furniture? What is a foldable work space? Where have all the folk parks gone? Can virtuality be constructed? How many syllables does it take to create an interior? Is there really a stairway to heaven? How do we deconstruct public space? How can fragmentation open up space? Are there still such things as copies? How do we live in a wall? Can you organise spontaneity? Is play something constructed or is construction something you play? How do traces translate into spatial narratives? Can choreography become a floor? Can we live in colour?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Guest Teacher

Interiörer och förslag Examensprojekten på årets utställning täcker ämnen från det mest pragmatiska till det mest abstrakta, från samhällets interiörer till detaljerad möbeldesign.

På områdena design och arkitektur kan vi märka en tendens till lösningar. Där världen uppfattas som ett problem blir arkitektur och design till dess lösning. Men vi vet förstås att den byggda miljön och dess konstgjorda föremål är långt ifrån oproblematiska i sig.

Årets examensstudenter i inredningsarkitektur och möbeldesign har en sak gemensamt, nämligen föresatsen att utforska problem, definiera nya frågeställningar och utvidga vår förståelse av den omgivande miljön. Tillsammans kan dessa projekt läsas som en ögonblicksbild av dagens inredningsarkitektur och möbeldesign, och som ifrågasättanden av den byggda miljöns närmaste framtid.

Vilka är träets materiella gränser? Var finns baksidan av en interiör? När visar vi medkänsla med möbler? Vad är en hopfällbar arbetsplats? Vad har hänt med alla folkparker? Kan virtualitet konstrueras? Hur många stavelser behövs för att skapa en interiör? Finns det verkligen någon trappa till himlen? Hur dekonstruerar vi det allmänna rummet? Hur kan rummet öppnas genom fragmentering? Existerar det fortfarande kopior? Hur gör vi för att bo i en vägg? Går det att organisera spontanitet? Är leken en struktur eller är strukturen en lek? Hur översätts spår till rumsliga berättelser? Kan koreografi bli ett golv? Går det att bo i färg?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Gästlärare