Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Emma Matton
Sweden, b. 1989
+46739380086Cryptic Space

Spatial elements for improvisation and undefined acts in a common space.

A spontaneous act is done because of a sudden urge to do something. I am interested in creating a space that exists with the purpose of hosting opportunities and actions that are not predefined. My point of departure is a green area in Axelsberg where I have created a proposal for a type of spontaneous activity site that differs from current ones.

My proposition is specifically based on the conditions of the site. In my process and method, I have actively worked with the site not just by physically being there to experience it (to perceive its possibilities and limitations) and to learn from people’s behaviour there, but also by creating different types of changes and analysing people’s reactions to them.

Cryptic space

Rumsliga objekt för improvisation och icke förutbestämda handlingar på en allmän plats.

En spontan handling sker utifrån en plötslig lust att göra något. Jag är intresserad av att skapa rum som finns till för att vara värd för och möjliggöra handlingar som inte är fördefinierade. Jag har utifrån ett grönområde i Axelsberg skapat ett förslag på en typ av spontan aktivitetsplats som skiljer sig från den gängse.

Mitt förslag utgår specifikt ifrån platsens förutsättningar. I min process och metod har jag arbetat aktivt med platsen genom att fysiskt befinna mig där och uppleva den för att uppfatta möjligheter och begränsningar samt att lära mig av människors beteenden på platsen, men också genom att skapa olika typer av förändringar och analysera människors reaktioner på dessa.


Master

Spatial Design


Interiors and Proposals The degree projects exhibited this year cover topics ranging from the very pragmatic to the very abstract, from the interiors of society to details in furniture design.

Within the field of design and architecture, there is an inclination towards solutions. In a world understood as a problem, architecture and design become that solution. But of course, we all know that the built environment and all man-made objects within it, is in itself something far from unproblematic.

This years’ degree students in Interior Architecture and Furniture Design have one thing in common, they are all occupied with exploring problems, redefining questions and expanding our understanding of the environment around us. Seen together, these projects can be read as a snapshot of the state of interior architecture and furniture design today, and as propositions that question the immediate future of our built environment.

What are the material boundaries of wood? Where is an interior’s backside? When do we show empathy for furniture? What is a foldable work space? Where have all the folk parks gone? Can virtuality be constructed? How many syllables does it take to create an interior? Is there really a stairway to heaven? How do we deconstruct public space? How can fragmentation open up space? Are there still such things as copies? How do we live in a wall? Can you organise spontaneity? Is play something constructed or is construction something you play? How do traces translate into spatial narratives? Can choreography become a floor? Can we live in colour?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Guest Teacher

Interiörer och förslag Examensprojekten på årets utställning täcker ämnen från det mest pragmatiska till det mest abstrakta, från samhällets interiörer till detaljerad möbeldesign.

På områdena design och arkitektur kan vi märka en tendens till lösningar. Där världen uppfattas som ett problem blir arkitektur och design till dess lösning. Men vi vet förstås att den byggda miljön och dess konstgjorda föremål är långt ifrån oproblematiska i sig.

Årets examensstudenter i inredningsarkitektur och möbeldesign har en sak gemensamt, nämligen föresatsen att utforska problem, definiera nya frågeställningar och utvidga vår förståelse av den omgivande miljön. Tillsammans kan dessa projekt läsas som en ögonblicksbild av dagens inredningsarkitektur och möbeldesign, och som ifrågasättanden av den byggda miljöns närmaste framtid.

Vilka är träets materiella gränser? Var finns baksidan av en interiör? När visar vi medkänsla med möbler? Vad är en hopfällbar arbetsplats? Vad har hänt med alla folkparker? Kan virtualitet konstrueras? Hur många stavelser behövs för att skapa en interiör? Finns det verkligen någon trappa till himlen? Hur dekonstruerar vi det allmänna rummet? Hur kan rummet öppnas genom fragmentering? Existerar det fortfarande kopior? Hur gör vi för att bo i en vägg? Går det att organisera spontanitet? Är leken en struktur eller är strukturen en lek? Hur översätts spår till rumsliga berättelser? Kan koreografi bli ett golv? Går det att bo i färg?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Gästlärare