Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Linnéa Ekström
Sweden, b. 1988
0046709569557
When Walls Work as Objects, Becoming Spaces to Work as Entities on Their Own

Like the relationship between us and objects is in constant motion, so is the separation and definitions of architectural elements.

I’m searching for architecture that reveals a greater range of possibilities than what is usually expected. For my degree project, the subject of walls is present. Instead of walls as only an architectural element working as a divider of space, I have together with a range of geometry tried to reveal multiplied spaces both within them and around them.

The results show moments when things shift from being one kind of architectural element to working and becoming another; or a selection is being examined, like a wall shifting from not only dividing a space but creating a space to sit in, something to lean against, an opening to go through or a relief working like a decoration.

My degree project is an examination and a display on objects’ ability to keep, make and reveal spaces and how they both separate and connect their surroundings is present.

När väggar fungerar som object, blir rumsligheter till att var enskilda enheter

Separationen och definitionerna av arkitekturens element är liksom förhållandet mellan oss och föremålen, i konstant rörelse.

Jag söker en arkitektur som uppenbarar större och fler möjligheter än vad som brukar förväntas. Temat väggar är ständigt närvarande i mitt examensprojekt. Istället för att ha väggar som enbart delar upp rummet försöker jag genom geometrin uppenbara ett mångfaldigat rum både i och omkring dem.

Resultatet visar de ögonblick när tingen skiftar mellan ett arkitektoniskt element och ett annat; eller när ett val blir ifrågasatt, som när en vägg plötsligt inte bara delar upp rummet utan blir ett utrymme att sitta i, något att luta sig mot, en öppning att passera genom, eller en relief med dekorativa funktioner.

Mitt examensprojekt är en undersökning och en uppvisning av föremålens förmåga att upprätthålla, skapa och uppenbara olika rum och hur de samtidigt kan separera och föra samman sina omgivningar.


Master

Spatial Design


Interiors and Proposals The degree projects exhibited this year cover topics ranging from the very pragmatic to the very abstract, from the interiors of society to details in furniture design.

Within the field of design and architecture, there is an inclination towards solutions. In a world understood as a problem, architecture and design become that solution. But of course, we all know that the built environment and all man-made objects within it, is in itself something far from unproblematic.

This years’ degree students in Interior Architecture and Furniture Design have one thing in common, they are all occupied with exploring problems, redefining questions and expanding our understanding of the environment around us. Seen together, these projects can be read as a snapshot of the state of interior architecture and furniture design today, and as propositions that question the immediate future of our built environment.

What are the material boundaries of wood? Where is an interior’s backside? When do we show empathy for furniture? What is a foldable work space? Where have all the folk parks gone? Can virtuality be constructed? How many syllables does it take to create an interior? Is there really a stairway to heaven? How do we deconstruct public space? How can fragmentation open up space? Are there still such things as copies? How do we live in a wall? Can you organise spontaneity? Is play something constructed or is construction something you play? How do traces translate into spatial narratives? Can choreography become a floor? Can we live in colour?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Guest Teacher

Interiörer och förslag Examensprojekten på årets utställning täcker ämnen från det mest pragmatiska till det mest abstrakta, från samhällets interiörer till detaljerad möbeldesign.

På områdena design och arkitektur kan vi märka en tendens till lösningar. Där världen uppfattas som ett problem blir arkitektur och design till dess lösning. Men vi vet förstås att den byggda miljön och dess konstgjorda föremål är långt ifrån oproblematiska i sig.

Årets examensstudenter i inredningsarkitektur och möbeldesign har en sak gemensamt, nämligen föresatsen att utforska problem, definiera nya frågeställningar och utvidga vår förståelse av den omgivande miljön. Tillsammans kan dessa projekt läsas som en ögonblicksbild av dagens inredningsarkitektur och möbeldesign, och som ifrågasättanden av den byggda miljöns närmaste framtid.

Vilka är träets materiella gränser? Var finns baksidan av en interiör? När visar vi medkänsla med möbler? Vad är en hopfällbar arbetsplats? Vad har hänt med alla folkparker? Kan virtualitet konstrueras? Hur många stavelser behövs för att skapa en interiör? Finns det verkligen någon trappa till himlen? Hur dekonstruerar vi det allmänna rummet? Hur kan rummet öppnas genom fragmentering? Existerar det fortfarande kopior? Hur gör vi för att bo i en vägg? Går det att organisera spontanitet? Är leken en struktur eller är strukturen en lek? Hur översätts spår till rumsliga berättelser? Kan koreografi bli ett golv? Går det att bo i färg?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Gästlärare