Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Axel Bergholm
Sweden, b. 1988
+46702857242
Frank

A reality of post-digital materiality.

“Physical materials are no longer regarded as more real than their digital counterparts. All of it, everything, is available to be authored, manipulated, and designed.”

Fakery and copying has been a controversial topic for years. The reality is that there is no originality. But rather authorship is something dispersed into a cloud that infiltrates the many layers of design.

In my degree project, I have disembodied and reassembled a set of familiar chairs to create a new character, by remixing design history, questioning the origins of authorship and exploring the expressions of post-digital manufacturing.

Frank

En verklighet av postdigital betydelse.

”Fysiska material ses inte längre som mer verkliga än sina digitala motsvarigheter. Alltsamman, allt kan skapas, manipuleras och utformas.”

Förfalskning och kopiering har varit kontroversiella ämnen i åratal. Sanningen är att det inte finns någon originalitet. Upphovsmannaskap är snarare något som sprids i ett moln som genomsyrar de många lager som rör utformning.

I mitt examensarbete har jag tagit isär och på nytt satt ihop en rad välkända stolar för att skapa en ny karaktär, genom att mixa designhistoria med ifrågasättande av upphovsmannaskapets ursprung samt utforskande av uttryck som rör postdigital tillverkning.


Master

Spatial Design


Interiors and Proposals The degree projects exhibited this year cover topics ranging from the very pragmatic to the very abstract, from the interiors of society to details in furniture design.

Within the field of design and architecture, there is an inclination towards solutions. In a world understood as a problem, architecture and design become that solution. But of course, we all know that the built environment and all man-made objects within it, is in itself something far from unproblematic.

This years’ degree students in Interior Architecture and Furniture Design have one thing in common, they are all occupied with exploring problems, redefining questions and expanding our understanding of the environment around us. Seen together, these projects can be read as a snapshot of the state of interior architecture and furniture design today, and as propositions that question the immediate future of our built environment.

What are the material boundaries of wood? Where is an interior’s backside? When do we show empathy for furniture? What is a foldable work space? Where have all the folk parks gone? Can virtuality be constructed? How many syllables does it take to create an interior? Is there really a stairway to heaven? How do we deconstruct public space? How can fragmentation open up space? Are there still such things as copies? How do we live in a wall? Can you organise spontaneity? Is play something constructed or is construction something you play? How do traces translate into spatial narratives? Can choreography become a floor? Can we live in colour?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Guest Teacher

Interiörer och förslag Examensprojekten på årets utställning täcker ämnen från det mest pragmatiska till det mest abstrakta, från samhällets interiörer till detaljerad möbeldesign.

På områdena design och arkitektur kan vi märka en tendens till lösningar. Där världen uppfattas som ett problem blir arkitektur och design till dess lösning. Men vi vet förstås att den byggda miljön och dess konstgjorda föremål är långt ifrån oproblematiska i sig.

Årets examensstudenter i inredningsarkitektur och möbeldesign har en sak gemensamt, nämligen föresatsen att utforska problem, definiera nya frågeställningar och utvidga vår förståelse av den omgivande miljön. Tillsammans kan dessa projekt läsas som en ögonblicksbild av dagens inredningsarkitektur och möbeldesign, och som ifrågasättanden av den byggda miljöns närmaste framtid.

Vilka är träets materiella gränser? Var finns baksidan av en interiör? När visar vi medkänsla med möbler? Vad är en hopfällbar arbetsplats? Vad har hänt med alla folkparker? Kan virtualitet konstrueras? Hur många stavelser behövs för att skapa en interiör? Finns det verkligen någon trappa till himlen? Hur dekonstruerar vi det allmänna rummet? Hur kan rummet öppnas genom fragmentering? Existerar det fortfarande kopior? Hur gör vi för att bo i en vägg? Går det att organisera spontanitet? Är leken en struktur eller är strukturen en lek? Hur översätts spår till rumsliga berättelser? Kan koreografi bli ett golv? Går det att bo i färg?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Gästlärare