Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Josefin Lindberg
Sweden, b. 1984
+46 (0)739910743

Workers from the labour movement building their folk park, Smedjebacken 1909. (Photo: Unknown)


Process – Digital tracing method


Process – Translation from digital tracing method to textiles


Process – Embrodery drawing


Process – Full scale mock up

The Cultural Heritage -An Artistic and Spatial Interpretation of Selected Architectural Elements from the Folk Parks

Folk parks in Sweden are a unique cultural heritage, both material, immaterial, historical, contemporary and not least as an architectural heritage for the future. At several locations in Sweden today, folk parks are in disrepair. Dancing floors, theatres and other park buildings echoing emptiness and the number of visitors may be few. In other places, the parks are more vibrant than ever, and I have visited some of them. In my degree project, I have analysed the folk park as a phenomenon, through their history, architecture, interiors and as a public space in the city.

In my work, I highlight selected parts of a unique building culture. I have translated theory into practice, through artistic and spatial design. The result is a series of elements that aim to interact with each other and together form a whole.

Sponsored by Bromma Stål and Combi-Lack.

Kulturarvet -En konstnärlig och rumslig gestaltning av valda arkitektoniska element från folkparkerna

Folkparkerna i Sverige är ett unikt kulturarv, både materiellt, immateriellt, historiskt och i vår samtid. Samt inte minst som arkitektoniskt arv till framtiden. På flera platser runt om i Sverige står folkparkerna idag i förfall. Dansbanor, teaterscener och övriga parkbyggnader ekar tomma och antalet besökare kan vara få. På andra platser är folkparkerna mer levande än någonsin och jag har besökt några av dem. I mitt examensarbete har jag analyserat folkparken som fenomen, genom historien, arkitekturen, interiören och som offentlig plats i stadsrummet.

I mitt arbete lyfter jag fram utvalda delar av en unik byggnadskultur. Jag har översatt teori till praktik, genom konstnärlig och rumslig gestaltning. Resultatet är en serie element som syftar till att interagera med varandra och tillsammans bilda en helhet.

Sponsrad av Bromma Stål och Combi-Lack.


Master

Spatial Design


Interiors and Proposals The degree projects exhibited this year cover topics ranging from the very pragmatic to the very abstract, from the interiors of society to details in furniture design.

Within the field of design and architecture, there is an inclination towards solutions. In a world understood as a problem, architecture and design become that solution. But of course, we all know that the built environment and all man-made objects within it, is in itself something far from unproblematic.

This years’ degree students in Interior Architecture and Furniture Design have one thing in common, they are all occupied with exploring problems, redefining questions and expanding our understanding of the environment around us. Seen together, these projects can be read as a snapshot of the state of interior architecture and furniture design today, and as propositions that question the immediate future of our built environment.

What are the material boundaries of wood? Where is an interior’s backside? When do we show empathy for furniture? What is a foldable work space? Where have all the folk parks gone? Can virtuality be constructed? How many syllables does it take to create an interior? Is there really a stairway to heaven? How do we deconstruct public space? How can fragmentation open up space? Are there still such things as copies? How do we live in a wall? Can you organise spontaneity? Is play something constructed or is construction something you play? How do traces translate into spatial narratives? Can choreography become a floor? Can we live in colour?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Guest Teacher

Interiörer och förslag Examensprojekten på årets utställning täcker ämnen från det mest pragmatiska till det mest abstrakta, från samhällets interiörer till detaljerad möbeldesign.

På områdena design och arkitektur kan vi märka en tendens till lösningar. Där världen uppfattas som ett problem blir arkitektur och design till dess lösning. Men vi vet förstås att den byggda miljön och dess konstgjorda föremål är långt ifrån oproblematiska i sig.

Årets examensstudenter i inredningsarkitektur och möbeldesign har en sak gemensamt, nämligen föresatsen att utforska problem, definiera nya frågeställningar och utvidga vår förståelse av den omgivande miljön. Tillsammans kan dessa projekt läsas som en ögonblicksbild av dagens inredningsarkitektur och möbeldesign, och som ifrågasättanden av den byggda miljöns närmaste framtid.

Vilka är träets materiella gränser? Var finns baksidan av en interiör? När visar vi medkänsla med möbler? Vad är en hopfällbar arbetsplats? Vad har hänt med alla folkparker? Kan virtualitet konstrueras? Hur många stavelser behövs för att skapa en interiör? Finns det verkligen någon trappa till himlen? Hur dekonstruerar vi det allmänna rummet? Hur kan rummet öppnas genom fragmentering? Existerar det fortfarande kopior? Hur gör vi för att bo i en vägg? Går det att organisera spontanitet? Är leken en struktur eller är strukturen en lek? Hur översätts spår till rumsliga berättelser? Kan koreografi bli ett golv? Går det att bo i färg?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Gästlärare