Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Manon Portera
France, b. 1992
00465763294

Rue Royale, Brussel – January 2017


Process – Plaster models


Process – Plaster model

From Traces to Spatial Narratives

In the process of transformation that cities go through, buildings are torn down, and traces and fragments appear, which are defined here as urban ruins. A trace is a surviving mark, sign, or evidence of the former existence or passing of something. These places appear only temporary and exist in a state of limbo while waiting for something new to be built on the site. During this time, the print of a building once standing there is visible, and materialities and structures never meant to be shown are now displayed. When others see ruins and spaces of debris, I see an abundant source of inspiration.

In my degree project, I have focused on the translation of aesthetic qualities that I find in these places. Ruins evoke an aesthetic disorder and offer a new palette of tactile encounters that I have tried to analyse and formulate into new spatial narratives.

Från avtryck till berättelser om en plats

I den transformationsprocess som städer går igenom rivs byggnader ner, spår och fragment framträder som här definieras som urbana ruiner. Ett spår är ett tecken på överlevnad eller bevis på någontings tidigare existens eller överföring. Dessa platser framträder bara tillfälligt och existerar i ett tillstånd av limbo i väntan på att något nytt byggs på platsen. Under denna tid är avtrycket av den byggnad som en gång stod där synligt och material och strukturer som aldrig avsetts att visas är nu föremål för uppvisning. Där andra ser ruiner och ytor med bråte ser jag en oändlig källa till inspiration.

I mitt examensarbete har jag fokuserat på översättningen av estetiska drag som jag finner på dessa platser. Ruiner framkallar en estetisk oordning och erbjuder en ny palett av taktila möten som jag har försökt analysera och formulera in i nya spatiala berättelser.


Master

Spatial Design


Interiors and Proposals The degree projects exhibited this year cover topics ranging from the very pragmatic to the very abstract, from the interiors of society to details in furniture design.

Within the field of design and architecture, there is an inclination towards solutions. In a world understood as a problem, architecture and design become that solution. But of course, we all know that the built environment and all man-made objects within it, is in itself something far from unproblematic.

This years’ degree students in Interior Architecture and Furniture Design have one thing in common, they are all occupied with exploring problems, redefining questions and expanding our understanding of the environment around us. Seen together, these projects can be read as a snapshot of the state of interior architecture and furniture design today, and as propositions that question the immediate future of our built environment.

What are the material boundaries of wood? Where is an interior’s backside? When do we show empathy for furniture? What is a foldable work space? Where have all the folk parks gone? Can virtuality be constructed? How many syllables does it take to create an interior? Is there really a stairway to heaven? How do we deconstruct public space? How can fragmentation open up space? Are there still such things as copies? How do we live in a wall? Can you organise spontaneity? Is play something constructed or is construction something you play? How do traces translate into spatial narratives? Can choreography become a floor? Can we live in colour?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Guest Teacher

Interiörer och förslag Examensprojekten på årets utställning täcker ämnen från det mest pragmatiska till det mest abstrakta, från samhällets interiörer till detaljerad möbeldesign.

På områdena design och arkitektur kan vi märka en tendens till lösningar. Där världen uppfattas som ett problem blir arkitektur och design till dess lösning. Men vi vet förstås att den byggda miljön och dess konstgjorda föremål är långt ifrån oproblematiska i sig.

Årets examensstudenter i inredningsarkitektur och möbeldesign har en sak gemensamt, nämligen föresatsen att utforska problem, definiera nya frågeställningar och utvidga vår förståelse av den omgivande miljön. Tillsammans kan dessa projekt läsas som en ögonblicksbild av dagens inredningsarkitektur och möbeldesign, och som ifrågasättanden av den byggda miljöns närmaste framtid.

Vilka är träets materiella gränser? Var finns baksidan av en interiör? När visar vi medkänsla med möbler? Vad är en hopfällbar arbetsplats? Vad har hänt med alla folkparker? Kan virtualitet konstrueras? Hur många stavelser behövs för att skapa en interiör? Finns det verkligen någon trappa till himlen? Hur dekonstruerar vi det allmänna rummet? Hur kan rummet öppnas genom fragmentering? Existerar det fortfarande kopior? Hur gör vi för att bo i en vägg? Går det att organisera spontanitet? Är leken en struktur eller är strukturen en lek? Hur översätts spår till rumsliga berättelser? Kan koreografi bli ett golv? Går det att bo i färg?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Gästlärare