Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Marcus Sörensen
Sweden, b. 1985
+46730228989

Stairs behind corner

There's Something About Stairs

Stairs are interesting architectural elements. Because stairs can relate both to the body and to a building, they are in-between the small and the large scale. They can be strong visual symbols, both two-dimensionally and three-dimensionally. Stairs can generate vertical movements, but can also have other functions, such as mediators between destinations, provide a possibility to navigate spaces, a stage to see others and to be seen, a place to sit, a sculptural element… Stairs can create anticipation and enable transitions from one space to another, from one scale to another.

For my degree project, I investigate stairs, or a series of steps. The method is to misplace and crop stairs. By placing a series of steps behind corners in interiors or exteriors, the phenomenon of stairs can be examined. When do these cropped stairs become legible?

When do they create expectations of adjacent spaces, that in reality do not exist? How do these fragments of stairs to ‘nowhere’ affect the reading and the experience of the existing spaces?

There's something about stairs

Trappor är intressanta arkitektoniska element. Eftersom trappor kan förhålla sig både till kroppen och till en byggnad så ligger de mellan den lilla och den stora skalan. De kan vara starka visuella symboler, både tvådimensionellt och tredimensionellt. Trappor kan generera rörelser vertikalt, men kan även ha andra funktioner, såsom medlare mellan destinationer, en möjlighet att navigera rumsligheter, en scen för att se andra och synas, en plats att sitta på, ett skulpturalt element… Trappor kan skapa förväntan och möjliggör övergångar från en rumslighet till en annan, från en skala till en annan.

I det här projektet undersöker jag trappor, eller en serie steg. Metoden är att felplacera och beskära trappan. Genom att placera en serie steg bakom hörn i interiörer eller exteriörer undersöks fenomenet trappor. När blir dessa beskurna trappor läsbara?

När skapar dessa förväntningar om närliggande rumsligheter, sådana som i verkligheten inte existerar? Hur påverkar dessa fragment av trappor till “ingenstans” läsningen och upplevelsen av de befintliga rummen?


Master

Spatial Design


Interiors and Proposals The degree projects exhibited this year cover topics ranging from the very pragmatic to the very abstract, from the interiors of society to details in furniture design.

Within the field of design and architecture, there is an inclination towards solutions. In a world understood as a problem, architecture and design become that solution. But of course, we all know that the built environment and all man-made objects within it, is in itself something far from unproblematic.

This years’ degree students in Interior Architecture and Furniture Design have one thing in common, they are all occupied with exploring problems, redefining questions and expanding our understanding of the environment around us. Seen together, these projects can be read as a snapshot of the state of interior architecture and furniture design today, and as propositions that question the immediate future of our built environment.

What are the material boundaries of wood? Where is an interior’s backside? When do we show empathy for furniture? What is a foldable work space? Where have all the folk parks gone? Can virtuality be constructed? How many syllables does it take to create an interior? Is there really a stairway to heaven? How do we deconstruct public space? How can fragmentation open up space? Are there still such things as copies? How do we live in a wall? Can you organise spontaneity? Is play something constructed or is construction something you play? How do traces translate into spatial narratives? Can choreography become a floor? Can we live in colour?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Guest Teacher

Interiörer och förslag Examensprojekten på årets utställning täcker ämnen från det mest pragmatiska till det mest abstrakta, från samhällets interiörer till detaljerad möbeldesign.

På områdena design och arkitektur kan vi märka en tendens till lösningar. Där världen uppfattas som ett problem blir arkitektur och design till dess lösning. Men vi vet förstås att den byggda miljön och dess konstgjorda föremål är långt ifrån oproblematiska i sig.

Årets examensstudenter i inredningsarkitektur och möbeldesign har en sak gemensamt, nämligen föresatsen att utforska problem, definiera nya frågeställningar och utvidga vår förståelse av den omgivande miljön. Tillsammans kan dessa projekt läsas som en ögonblicksbild av dagens inredningsarkitektur och möbeldesign, och som ifrågasättanden av den byggda miljöns närmaste framtid.

Vilka är träets materiella gränser? Var finns baksidan av en interiör? När visar vi medkänsla med möbler? Vad är en hopfällbar arbetsplats? Vad har hänt med alla folkparker? Kan virtualitet konstrueras? Hur många stavelser behövs för att skapa en interiör? Finns det verkligen någon trappa till himlen? Hur dekonstruerar vi det allmänna rummet? Hur kan rummet öppnas genom fragmentering? Existerar det fortfarande kopior? Hur gör vi för att bo i en vägg? Går det att organisera spontanitet? Är leken en struktur eller är strukturen en lek? Hur översätts spår till rumsliga berättelser? Kan koreografi bli ett golv? Går det att bo i färg?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Gästlärare