Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Jisoo Maeng
South Korea, b. 1991
+46 722582045
Urban Commercial Space Design Proposal Through Pop-up Store.

For my degree project, I’m taking a great interest in the relationship between marketing and spatial design, especially in flagship stores, concept stores and pop-up stores which have the function of educating customers about brand identity while at the same time offering them a unique experience within the space.

With the rise of e-commerce, the importance of a physical presence where people can actively experience a brand, has never been more important. The project is a proposal for the Swedish brand, Swedish Hasbeens, and their pop-up store design for the Seoul, South Korea Design Week 2018. The pop-up store is designed by utilizing the formative features and meaning of Hangul*, the Korean letter system.

This project will extend the meaning of commercial space, the space in which we spend our daily life, by assuming the role of city landmarks and exhibition space.

* Sohn, Ho-Min (2001), The Korean Language, Cambridge Language Surveys, Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-36943-5.

Urban commercial space design proposal through pop-up store.

Relationen mellan marknadsföring och rumslig gestaltning är något som jag är mycket intresserad av. Främst flaggskeppsbutiker, konceptbutiker och popup-butiker som har som syfte att utbilda kunder om ett varumärkes identitet och samtidigt ge dem en unik upplevelse i rummet.

I samband med ökningen av e-handeln har betydelsen att ha en fysisk närvaro där personer aktivt kan uppleva ett varumärke aldrig varit viktigare. Projektet är ett förslag till det svenska märket Swedish Hasbeens på en popup-butiksdesign i Seoul, Sydkorea, under designveckan 2018. Popup-butiken är designad genom de formgivande kännetecknen och meningen bakom det koreanska skriftsystemet Hangul*.

Projektet kommer att utöka definitionen av kommersiellt rum, de rum som vi spenderar vår tid i varje dag, genom att anta rollen som landmärken och utställningsrum har.

* Sohn, Ho-Min (2001). The Korean Language. Cambridge Language Surveys. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-36943-5.


Master

Spatial Design


Interiors and Proposals The degree projects exhibited this year cover topics ranging from the very pragmatic to the very abstract, from the interiors of society to details in furniture design.

Within the field of design and architecture, there is an inclination towards solutions. In a world understood as a problem, architecture and design become that solution. But of course, we all know that the built environment and all man-made objects within it, is in itself something far from unproblematic.

This years’ degree students in Interior Architecture and Furniture Design have one thing in common, they are all occupied with exploring problems, redefining questions and expanding our understanding of the environment around us. Seen together, these projects can be read as a snapshot of the state of interior architecture and furniture design today, and as propositions that question the immediate future of our built environment.

What are the material boundaries of wood? Where is an interior’s backside? When do we show empathy for furniture? What is a foldable work space? Where have all the folk parks gone? Can virtuality be constructed? How many syllables does it take to create an interior? Is there really a stairway to heaven? How do we deconstruct public space? How can fragmentation open up space? Are there still such things as copies? How do we live in a wall? Can you organise spontaneity? Is play something constructed or is construction something you play? How do traces translate into spatial narratives? Can choreography become a floor? Can we live in colour?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Guest Teacher

Interiörer och förslag Examensprojekten på årets utställning täcker ämnen från det mest pragmatiska till det mest abstrakta, från samhällets interiörer till detaljerad möbeldesign.

På områdena design och arkitektur kan vi märka en tendens till lösningar. Där världen uppfattas som ett problem blir arkitektur och design till dess lösning. Men vi vet förstås att den byggda miljön och dess konstgjorda föremål är långt ifrån oproblematiska i sig.

Årets examensstudenter i inredningsarkitektur och möbeldesign har en sak gemensamt, nämligen föresatsen att utforska problem, definiera nya frågeställningar och utvidga vår förståelse av den omgivande miljön. Tillsammans kan dessa projekt läsas som en ögonblicksbild av dagens inredningsarkitektur och möbeldesign, och som ifrågasättanden av den byggda miljöns närmaste framtid.

Vilka är träets materiella gränser? Var finns baksidan av en interiör? När visar vi medkänsla med möbler? Vad är en hopfällbar arbetsplats? Vad har hänt med alla folkparker? Kan virtualitet konstrueras? Hur många stavelser behövs för att skapa en interiör? Finns det verkligen någon trappa till himlen? Hur dekonstruerar vi det allmänna rummet? Hur kan rummet öppnas genom fragmentering? Existerar det fortfarande kopior? Hur gör vi för att bo i en vägg? Går det att organisera spontanitet? Är leken en struktur eller är strukturen en lek? Hur översätts spår till rumsliga berättelser? Kan koreografi bli ett golv? Går det att bo i färg?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Gästlärare