Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Sofia Ekberg
Sweden, b. 1989
0721525423

Process – Model 1 :50

Findings Through Fragmentation

Architecture is an obvious remnant of our collective past and gives us a fragment of a former life and a different time. This unique relationship between what’s new and old is a very powerful spatial opportunity. If memory is defined as “the faculty by which the mind stores and remembers information” then the role of architecture comes into play as the prop for our collective and individual memories where it represents past events and people. If we look closely at the definition of a fragment without its context, it will be read as ‘incomplete’ and subordinate to the complete it is extracted from. Architectural fragments have a power of resisting such expected unity and can be read into as an alternative whole of none.

By fragmenting industrial buildings that represent a time and a group of people in an area in Stockholm that is going to be demolished, I wish to embody memory and recall spaces that will be forever lost.

Lövholmen fragmenterad

Arkitektur representerar vår historia och det kollektiva minnet. Att minnas definieras som “förmågan att lagra erfarenheter och göra det möjligt att känna igen och lära”. Minnen placerar oss i förhållande till tid och rum vilket gör att platser och arkitektur kommer att spela en stor roll som bärare av vår kollektiva historia. Byggnader som bär spår av tid där de har varit grunden i en annan kontext kan utgöra ett unikt möte mellan det rum som existerar och det som har varit. När vårt medvetna väljer ut och sorterar bland minnen fragmenteras det som vi upplevt och bara vissa delar finns kvar. Fragment kan definieras som en pusselbit som tillhört en helhet och blivit en spillra. Styrkan i arkitektoniska fragment är att de kan läsas på nya sätt då de isolerats från en helhet och antingen läsas in i en ny kontext eller ingen.

Genom att fragmentera byggnader som representerar en specifik tid och grupp av människor som har använt dem vill jag förkroppsliga dessa rumsliga minnen innan de för alltid går förlorade.


Master

Spatial Design


Interiors and Proposals The degree projects exhibited this year cover topics ranging from the very pragmatic to the very abstract, from the interiors of society to details in furniture design.

Within the field of design and architecture, there is an inclination towards solutions. In a world understood as a problem, architecture and design become that solution. But of course, we all know that the built environment and all man-made objects within it, is in itself something far from unproblematic.

This years’ degree students in Interior Architecture and Furniture Design have one thing in common, they are all occupied with exploring problems, redefining questions and expanding our understanding of the environment around us. Seen together, these projects can be read as a snapshot of the state of interior architecture and furniture design today, and as propositions that question the immediate future of our built environment.

What are the material boundaries of wood? Where is an interior’s backside? When do we show empathy for furniture? What is a foldable work space? Where have all the folk parks gone? Can virtuality be constructed? How many syllables does it take to create an interior? Is there really a stairway to heaven? How do we deconstruct public space? How can fragmentation open up space? Are there still such things as copies? How do we live in a wall? Can you organise spontaneity? Is play something constructed or is construction something you play? How do traces translate into spatial narratives? Can choreography become a floor? Can we live in colour?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Guest Teacher

Interiörer och förslag Examensprojekten på årets utställning täcker ämnen från det mest pragmatiska till det mest abstrakta, från samhällets interiörer till detaljerad möbeldesign.

På områdena design och arkitektur kan vi märka en tendens till lösningar. Där världen uppfattas som ett problem blir arkitektur och design till dess lösning. Men vi vet förstås att den byggda miljön och dess konstgjorda föremål är långt ifrån oproblematiska i sig.

Årets examensstudenter i inredningsarkitektur och möbeldesign har en sak gemensamt, nämligen föresatsen att utforska problem, definiera nya frågeställningar och utvidga vår förståelse av den omgivande miljön. Tillsammans kan dessa projekt läsas som en ögonblicksbild av dagens inredningsarkitektur och möbeldesign, och som ifrågasättanden av den byggda miljöns närmaste framtid.

Vilka är träets materiella gränser? Var finns baksidan av en interiör? När visar vi medkänsla med möbler? Vad är en hopfällbar arbetsplats? Vad har hänt med alla folkparker? Kan virtualitet konstrueras? Hur många stavelser behövs för att skapa en interiör? Finns det verkligen någon trappa till himlen? Hur dekonstruerar vi det allmänna rummet? Hur kan rummet öppnas genom fragmentering? Existerar det fortfarande kopior? Hur gör vi för att bo i en vägg? Går det att organisera spontanitet? Är leken en struktur eller är strukturen en lek? Hur översätts spår till rumsliga berättelser? Kan koreografi bli ett golv? Går det att bo i färg?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Gästlärare