Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Hannes Tennberg
Sweden, b. 1989
0046705226214

Lignin-based bio composite becomes spatial structures through additive manufacturingWooden – In Other Forms

It is a fact that we have to change the way we live and consume. In my degree project, I am investigating the possibilities of replacing plastic with biobased materials from the Swedish forests. Throughout history, humans have managed to manufacture tools, furniture and building elements out of wood, but so far it has exclusively been through subtractive processes.

By developing a naturally degradable biocomposite that can be used in an additive manufacturing process, such as 3D printing, I want to create a range of experimental spatial objects that stretch the boundaries of wood manufacturing and design.

Wooden – in other forms

Att vi måste ändra vårt sätt att leva och konsumera är idag ett faktum vi ej kan bortse från. I mitt examensarbete utforskar jag möjligheterna att ersätta plast med biobaserade material från den svenska skogen. Genom historien har människan lyckats tillverka redskap, byggelement och möbler av trä men hittills har det uteslutande handlat om subtraktiv tillverkning.

Genom att ta fram en naturligt nedbrytbar biokomposit som går att använda i en additiv tillverkningsprocess, såsom 3D-printing, vill jag med en serie experimentella rumsliga objekt tänja på gränserna för vad som är möjligt att skapa av trä.


Master

Spatial Design


Interiors and Proposals The degree projects exhibited this year cover topics ranging from the very pragmatic to the very abstract, from the interiors of society to details in furniture design.

Within the field of design and architecture, there is an inclination towards solutions. In a world understood as a problem, architecture and design become that solution. But of course, we all know that the built environment and all man-made objects within it, is in itself something far from unproblematic.

This years’ degree students in Interior Architecture and Furniture Design have one thing in common, they are all occupied with exploring problems, redefining questions and expanding our understanding of the environment around us. Seen together, these projects can be read as a snapshot of the state of interior architecture and furniture design today, and as propositions that question the immediate future of our built environment.

What are the material boundaries of wood? Where is an interior’s backside? When do we show empathy for furniture? What is a foldable work space? Where have all the folk parks gone? Can virtuality be constructed? How many syllables does it take to create an interior? Is there really a stairway to heaven? How do we deconstruct public space? How can fragmentation open up space? Are there still such things as copies? How do we live in a wall? Can you organise spontaneity? Is play something constructed or is construction something you play? How do traces translate into spatial narratives? Can choreography become a floor? Can we live in colour?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Guest Teacher

Interiörer och förslag Examensprojekten på årets utställning täcker ämnen från det mest pragmatiska till det mest abstrakta, från samhällets interiörer till detaljerad möbeldesign.

På områdena design och arkitektur kan vi märka en tendens till lösningar. Där världen uppfattas som ett problem blir arkitektur och design till dess lösning. Men vi vet förstås att den byggda miljön och dess konstgjorda föremål är långt ifrån oproblematiska i sig.

Årets examensstudenter i inredningsarkitektur och möbeldesign har en sak gemensamt, nämligen föresatsen att utforska problem, definiera nya frågeställningar och utvidga vår förståelse av den omgivande miljön. Tillsammans kan dessa projekt läsas som en ögonblicksbild av dagens inredningsarkitektur och möbeldesign, och som ifrågasättanden av den byggda miljöns närmaste framtid.

Vilka är träets materiella gränser? Var finns baksidan av en interiör? När visar vi medkänsla med möbler? Vad är en hopfällbar arbetsplats? Vad har hänt med alla folkparker? Kan virtualitet konstrueras? Hur många stavelser behövs för att skapa en interiör? Finns det verkligen någon trappa till himlen? Hur dekonstruerar vi det allmänna rummet? Hur kan rummet öppnas genom fragmentering? Existerar det fortfarande kopior? Hur gör vi för att bo i en vägg? Går det att organisera spontanitet? Är leken en struktur eller är strukturen en lek? Hur översätts spår till rumsliga berättelser? Kan koreografi bli ett golv? Går det att bo i färg?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Gästlärare