Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Miriam Diamant Jakobsson

Building block collage.


E’s building block obstacle course.


Spatial explorations with building block prototypes.


Spatial explorations with building block prototypes.

Building Block Creations

“Help me to carry!”
“Okay! Where should it be?”
“Just follow me!”

E, soon to be 5 years old, lifts a building block at one end, while her father takes the other end and lets her show him where it should be placed. It is carefully put edge to edge next to another building block. Kid brother F, 2.5 years old, rolls a small toy car on another block.

What started out as an experiment in shapes through the iteration of two building elements from a Japanese villa (House in Uehara by architect Kazuo Shinohara) has led to sprawled, large scale building blocks.

Since building blocks are considered a toy, I thought it suitable to invite those who know best about playing – children. Can I make a building kit for children, that encourages dialogue about space, objects and spatial qualities?

Byggklosskreationer

”- Hjälp mig bära!”
”- Okej! Var ska den vara?”
”- Följ mig bara! ”

E, snart 5 år, lyfter en byggkloss i ena änden, medan hennes pappa tar tag i den andra och låter henne visa var den ska stå. Den placeras noggrant kant i kant mot en annan kloss. Lillebror F, 2.5 år, rullar en leksaksbil på en annan bit.

Det som började som ett formexperiment genom iteration av två byggnadselement från en japansk villa (House in Uehara, av arkitekt Kazuo Shinohara) ledde till spretiga, storskaliga byggklossar.

Då klossar anses vara en leksak tyckte jag att det vore lämpligt att bjuda in dem som kan lek bäst – barn. Kan jag skapa ett bygg-set för barn, som uppmuntrar till dialog om rum, objekt och rumsliga kvaliteter?


Master

Spatial Design


Interiors and Proposals The degree projects exhibited this year cover topics ranging from the very pragmatic to the very abstract, from the interiors of society to details in furniture design.

Within the field of design and architecture, there is an inclination towards solutions. In a world understood as a problem, architecture and design become that solution. But of course, we all know that the built environment and all man-made objects within it, is in itself something far from unproblematic.

This years’ degree students in Interior Architecture and Furniture Design have one thing in common, they are all occupied with exploring problems, redefining questions and expanding our understanding of the environment around us. Seen together, these projects can be read as a snapshot of the state of interior architecture and furniture design today, and as propositions that question the immediate future of our built environment.

What are the material boundaries of wood? Where is an interior’s backside? When do we show empathy for furniture? What is a foldable work space? Where have all the folk parks gone? Can virtuality be constructed? How many syllables does it take to create an interior? Is there really a stairway to heaven? How do we deconstruct public space? How can fragmentation open up space? Are there still such things as copies? How do we live in a wall? Can you organise spontaneity? Is play something constructed or is construction something you play? How do traces translate into spatial narratives? Can choreography become a floor? Can we live in colour?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Guest Teacher

Interiörer och förslag Examensprojekten på årets utställning täcker ämnen från det mest pragmatiska till det mest abstrakta, från samhällets interiörer till detaljerad möbeldesign.

På områdena design och arkitektur kan vi märka en tendens till lösningar. Där världen uppfattas som ett problem blir arkitektur och design till dess lösning. Men vi vet förstås att den byggda miljön och dess konstgjorda föremål är långt ifrån oproblematiska i sig.

Årets examensstudenter i inredningsarkitektur och möbeldesign har en sak gemensamt, nämligen föresatsen att utforska problem, definiera nya frågeställningar och utvidga vår förståelse av den omgivande miljön. Tillsammans kan dessa projekt läsas som en ögonblicksbild av dagens inredningsarkitektur och möbeldesign, och som ifrågasättanden av den byggda miljöns närmaste framtid.

Vilka är träets materiella gränser? Var finns baksidan av en interiör? När visar vi medkänsla med möbler? Vad är en hopfällbar arbetsplats? Vad har hänt med alla folkparker? Kan virtualitet konstrueras? Hur många stavelser behövs för att skapa en interiör? Finns det verkligen någon trappa till himlen? Hur dekonstruerar vi det allmänna rummet? Hur kan rummet öppnas genom fragmentering? Existerar det fortfarande kopior? Hur gör vi för att bo i en vägg? Går det att organisera spontanitet? Är leken en struktur eller är strukturen en lek? Hur översätts spår till rumsliga berättelser? Kan koreografi bli ett golv? Går det att bo i färg?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Gästlärare