Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Daniel Reinius
Sweden, b. 1987
0700918589

objectiles


objectiles

Spatial Objectiles

“The new status of the object no longer referring its condition to a spatial mould – in other words, to a relation of form-matter – but to a temporal modulation that in lies as much the beginnings of a continuous variation of matter as a continuous development of form.” *

A clash of intersecting systems has generated a series of objectiles with multiple logics. Each one is unique but still related to its neighbours as one form generates the next. Through the relative movement, an oscillation between the logics emerges. The once stable experience of the interior seems to flicker. In my degree project, I’ve explored movement and perception through crafted parametrics and colour interaction within a dialogue between theory and physical manifestations.

*Gilles Deleuze

Spatial Objectiles

”Objektets nya status vilket inte längre hänvisar dess tillstånd till en spatial form – med andra ord till ett förhållande som rör form-substans – utan snarare till en tillfällig modulation i vilken återfinns så mycket som upprinnelsen av en beständig variation av substans såsom en kontinuerlig utveckling av form.” *

En sammandrabbning mellan med varandra korsande system har gett upphov till en rad [okänt ord, ö.a.] med flerfaldig logik. Var och en är unik men har fortfarande anknytning till dess granne i samband med att en form ger upphov till nästa. Genom den relativa rörelsen, uppstår en svängning mellan logiken. Interiörens en gång stabila upplevelse verkar fladdra. I mitt examensarbete har jag utforskat rörelse och perception genom tillverkad parametrik och färginteraktion inom en dialog mellan teori och fysiska yttringar.

*Gilles Deleuze


Master

Spatial Design


Interiors and Proposals The degree projects exhibited this year cover topics ranging from the very pragmatic to the very abstract, from the interiors of society to details in furniture design.

Within the field of design and architecture, there is an inclination towards solutions. In a world understood as a problem, architecture and design become that solution. But of course, we all know that the built environment and all man-made objects within it, is in itself something far from unproblematic.

This years’ degree students in Interior Architecture and Furniture Design have one thing in common, they are all occupied with exploring problems, redefining questions and expanding our understanding of the environment around us. Seen together, these projects can be read as a snapshot of the state of interior architecture and furniture design today, and as propositions that question the immediate future of our built environment.

What are the material boundaries of wood? Where is an interior’s backside? When do we show empathy for furniture? What is a foldable work space? Where have all the folk parks gone? Can virtuality be constructed? How many syllables does it take to create an interior? Is there really a stairway to heaven? How do we deconstruct public space? How can fragmentation open up space? Are there still such things as copies? How do we live in a wall? Can you organise spontaneity? Is play something constructed or is construction something you play? How do traces translate into spatial narratives? Can choreography become a floor? Can we live in colour?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Guest Teacher

Interiörer och förslag Examensprojekten på årets utställning täcker ämnen från det mest pragmatiska till det mest abstrakta, från samhällets interiörer till detaljerad möbeldesign.

På områdena design och arkitektur kan vi märka en tendens till lösningar. Där världen uppfattas som ett problem blir arkitektur och design till dess lösning. Men vi vet förstås att den byggda miljön och dess konstgjorda föremål är långt ifrån oproblematiska i sig.

Årets examensstudenter i inredningsarkitektur och möbeldesign har en sak gemensamt, nämligen föresatsen att utforska problem, definiera nya frågeställningar och utvidga vår förståelse av den omgivande miljön. Tillsammans kan dessa projekt läsas som en ögonblicksbild av dagens inredningsarkitektur och möbeldesign, och som ifrågasättanden av den byggda miljöns närmaste framtid.

Vilka är träets materiella gränser? Var finns baksidan av en interiör? När visar vi medkänsla med möbler? Vad är en hopfällbar arbetsplats? Vad har hänt med alla folkparker? Kan virtualitet konstrueras? Hur många stavelser behövs för att skapa en interiör? Finns det verkligen någon trappa till himlen? Hur dekonstruerar vi det allmänna rummet? Hur kan rummet öppnas genom fragmentering? Existerar det fortfarande kopior? Hur gör vi för att bo i en vägg? Går det att organisera spontanitet? Är leken en struktur eller är strukturen en lek? Hur översätts spår till rumsliga berättelser? Kan koreografi bli ett golv? Går det att bo i färg?

Ulrika Karlsson
Professor

Tor Lindstrand
Gästlärare