Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Ted Clemmedsson
Sweden, b. 1985
0736173307
Nyckelvatten

Water is essential for all humans. Water is a human right. But in today’s society, water is increasingly treated as a commodity. We buy more and more bottled water, perhaps due to the steady increase of new flavours available. But above all else, there is a lack of a free alternative in public space. Unlike the new flavours, this is not a new situation.

For as long as I can remember, the drinking fountains in Stockholm have been rusting away. Sad monuments telling the story of a lost time when free drinking water was a part of public service.

In my degree project, I explore if there is a possible future where not all water is distributed in plastic bottles. In my degree project, I investigate if there are existing ways of quenching your thirst without paying for it. I present a proposal for the key to water.

Nyckelvatten

Vatten är livsviktigt för alla människor. Vatten är en mänsklig rättighet. Men i dagens samhälle är vatten allt mer också en handelsvara. Vi köper mer och mer vatten på flaska, kanske för att det finns fler och fler smaksättningar att prova. Framförallt saknas det ett gratis alternativ i offentlig miljö för den som blir törstig på stan. Men till skillnad från de senaste smaksättningarna är detta inte en ny situation.

Så länge jag minns har Stockholms dricksvattenfontäner stått och rostat bort. Som monument över en svunnen tid då dricksvatten ingick i den offentliga servicen.

Jag undersöker i mitt projekt om det finns möjligheter att tänka sig en annan framtid än en där allt vatten tillhandahålls i plastflaska. Jag undersöker om det redan i dag finns förutsättningar att släcka sin törst utan att betala något för det. Jag presenterar ett förslag på nyckeln till vattnet.


Master

Individual Study Plan in Design


The scope of degree projects from our students this year ranges from material ways of dealing with anxiety and stress, to ways of socialising through food, to engaging with bacterial ecologies in everyday life, to the role of the human voice as a factor of discrimination, or to artefacts that direct the poetic and mesmerising dynamism of mist - just to name a few! Like all design projects, they inscribe and prescribe modes of behaviour, some of which ask questions by confronting us with alternative material propositions. They acknowledge, in their own way, and at some scale, psychological, social, and environmental issues through design. We, visitors to this exhibition, get the possibility to appreciate the care that is invested in doing these things: how they care. And in this way, discover the specificity and fragile gatherings that these things constitute.

It has been stimulating to follow the processes and engage in the discussions that have led to the development of these projects; I hope that you, as a visitor to the degree exhibition, also find them as interesting and relevant. Welcome!

Martín Ávila
Professor of Design

Bredden på årets examensarbeten är stor och spänner från materiella förhållningssätt till att hantera ångest och stress, till socialisering genom mat, från att leva med bakterieekologier i vardagen, till den mänskliga rösten som diskrimineringsfaktor eller artefakter som styr dimmans poetiska dynamik – som några exempel. I likhet med andra designprojekt grundlägger och föreskriver dessa vissa beteenden, en del väcker frågor genom att konfrontera oss med alternativa material. Med hjälp av designen aktiverar de psykologiska, sociala och miljömässiga frågeställningar, utifrån ett eget perspektiv och i olika skala. Vi som besöker utställningen öppnar ögonen för den inneboende omsorg som aktiviteterna bär på och hur de gör detta. Därigenom upptäcker vi tingens särskildhet och sammansättning de möjliggör.

Det har varit mycket stimulerande att följa studenternas arbetsprocesser och delta i de diskussioner som har resulterat i årets projekt. Jag hoppas att du som besökare på vårutställningen också ska tycka att de är intressanta och relevanta. Välkommen!

Martín Ávila
Professor i design