Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Sofia Almqvist
Sweden, b. 1989
+46737384945

Solo — in the company of food

Solo is an eating scene for a single person. The aim is to break today’s traditional way of eating alone at a restaurant through a series of instruments, arranged in a specific order, combined with a set menu. The eating experience is a melody, conducted by the instruments. By presenting different alternatives and choices along the way, there is also space for the guest to jam. To compose their own experience and make their own kind of music.

To slow down, think, look, taste, feel, reflect, evaluate, act and compose. To activate and stimulate the hands, the heart and the brain — to really appreciate the situation and to give time for oneself through the act of eating.

Solo — in the company of food.

Solo — i sällskap av mat

Solo är en måltidsplats för en person. Genom en serie instrument, arrangerade i en specifik ordning och i kombination med en förbestämd meny, är målet att bryta dagens sätt att inta en måltid utan sällskap på restaurang. Måltiden, stunden som uppstår kring att äta, kan ses som en melodi dirigerad av instrumenten. Gästen uppmuntras att komponera sin egen upplevelse, jamma och göra sången till sin, genom olika alternativ och vägval som presenteras längs måltidens gång.

Stanna upp, fundera, smaka, känna, reflektera, värdera, agera och komponera. Låt både hand, hjärta och hjärna aktiveras och stimuleras — var närvarande i stunden och ge sig själv tid för måltiden.

Solo — i sällskap av mat.


Master

Individual Study Plan in Design


The scope of degree projects from our students this year ranges from material ways of dealing with anxiety and stress, to ways of socialising through food, to engaging with bacterial ecologies in everyday life, to the role of the human voice as a factor of discrimination, or to artefacts that direct the poetic and mesmerising dynamism of mist - just to name a few! Like all design projects, they inscribe and prescribe modes of behaviour, some of which ask questions by confronting us with alternative material propositions. They acknowledge, in their own way, and at some scale, psychological, social, and environmental issues through design. We, visitors to this exhibition, get the possibility to appreciate the care that is invested in doing these things: how they care. And in this way, discover the specificity and fragile gatherings that these things constitute.

It has been stimulating to follow the processes and engage in the discussions that have led to the development of these projects; I hope that you, as a visitor to the degree exhibition, also find them as interesting and relevant. Welcome!

Martín Ávila
Professor of Design

Bredden på årets examensarbeten är stor och spänner från materiella förhållningssätt till att hantera ångest och stress, till socialisering genom mat, från att leva med bakterieekologier i vardagen, till den mänskliga rösten som diskrimineringsfaktor eller artefakter som styr dimmans poetiska dynamik – som några exempel. I likhet med andra designprojekt grundlägger och föreskriver dessa vissa beteenden, en del väcker frågor genom att konfrontera oss med alternativa material. Med hjälp av designen aktiverar de psykologiska, sociala och miljömässiga frågeställningar, utifrån ett eget perspektiv och i olika skala. Vi som besöker utställningen öppnar ögonen för den inneboende omsorg som aktiviteterna bär på och hur de gör detta. Därigenom upptäcker vi tingens särskildhet och sammansättning de möjliggör.

Det har varit mycket stimulerande att följa studenternas arbetsprocesser och delta i de diskussioner som har resulterat i årets projekt. Jag hoppas att du som besökare på vårutställningen också ska tycka att de är intressanta och relevanta. Välkommen!

Martín Ávila
Professor i design