Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Elisabeth Magnin Gidholm

Generations in Harmony

Enter The Generations’ Choir. Join in.
Each generation has its own voice. Equal without judgment, together against ageism.
It’s interplay, consonance or dissonance. You decide.
This is a place where you compose harmonies and interactions or co-compose if you are more than one.

It’s an experience for the body and the mind.
Make a sweeping movement with your arm,
or stab the air.
Use your whole body.
Stand still in one spot and reach out, up or down.
Sit down, reflect with body and soul.
Lay on the floor, cover as much space as possible.
Run around.
Dance, create your own rhythm,
slowly sway.
Hold hands, reach further.

Hear the voices of The Generations’ Choir
Wordless but present.

Ageism is all around us but seldom spoken of, a quiet issue, now given a voice.
This project aims to give space to reflect upon your own actions and standpoint.

Generations in Harmony

Välkommen till The Generations’ Choir. Stäm in!
Varje generation representeras av en röst. Likvärdiga och fördomslöst, tillsammans mot ålderismen.
Det är samspel, konsonans eller dissonans, du bestämmer.
Ett rum där du bjuds att komponera harmonier och interaktioner, eller samkomponerar om ni är flera.

En kroppslig och själslig upplevelse.
Gör svepande rörelser med armen,
hugg i luften.
Använd hela kroppen.
Stå still, sträck dig ut, upp och ner.
Sitt ner, låt kroppen och sinnet tänka.
Ligg ner, bred ut dig.
Spring runt, runt, runt.
Dansa, skapa din egen rytm,
svaja.
Håll händer, nå ännu längre.

Hör rösterna i The Generations’ choir
Ordlösa men närvarande.

Ålderism finns överallt runt om oss, sällan omtalat, ett tyst problem som nu fått en röst.
Projektet ämnar att ge rum till reflektion över dina egna handlingar och din ståndpunkt.


Master

Individual Study Plan in Design


The scope of degree projects from our students this year ranges from material ways of dealing with anxiety and stress, to ways of socialising through food, to engaging with bacterial ecologies in everyday life, to the role of the human voice as a factor of discrimination, or to artefacts that direct the poetic and mesmerising dynamism of mist - just to name a few! Like all design projects, they inscribe and prescribe modes of behaviour, some of which ask questions by confronting us with alternative material propositions. They acknowledge, in their own way, and at some scale, psychological, social, and environmental issues through design. We, visitors to this exhibition, get the possibility to appreciate the care that is invested in doing these things: how they care. And in this way, discover the specificity and fragile gatherings that these things constitute.

It has been stimulating to follow the processes and engage in the discussions that have led to the development of these projects; I hope that you, as a visitor to the degree exhibition, also find them as interesting and relevant. Welcome!

Martín Ávila
Professor of Design

Bredden på årets examensarbeten är stor och spänner från materiella förhållningssätt till att hantera ångest och stress, till socialisering genom mat, från att leva med bakterieekologier i vardagen, till den mänskliga rösten som diskrimineringsfaktor eller artefakter som styr dimmans poetiska dynamik – som några exempel. I likhet med andra designprojekt grundlägger och föreskriver dessa vissa beteenden, en del väcker frågor genom att konfrontera oss med alternativa material. Med hjälp av designen aktiverar de psykologiska, sociala och miljömässiga frågeställningar, utifrån ett eget perspektiv och i olika skala. Vi som besöker utställningen öppnar ögonen för den inneboende omsorg som aktiviteterna bär på och hur de gör detta. Därigenom upptäcker vi tingens särskildhet och sammansättning de möjliggör.

Det har varit mycket stimulerande att följa studenternas arbetsprocesser och delta i de diskussioner som har resulterat i årets projekt. Jag hoppas att du som besökare på vårutställningen också ska tycka att de är intressanta och relevanta. Välkommen!

Martín Ávila
Professor i design