Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Sofia Bergfeldt
Mist

My degree project is about the importance of finding time for thoughts and reflection. In a culture that is driven by efficiency, time for reflection often gets a very low priority. We create new technology to make everything in our society work more easily and go faster.

I have looked at electronic products that surround us in our everyday lives and focused on their aesthetic values and usage. I have chosen a product from this category, the humidifier, and decided to give it emotional attributes. How would a humidifier look and be used if it not only could provide physical recovery but also mental recovery?

In my project, I work with the humidifier’s mist as a material and use its aesthetics qualities and motions to create an experience that hopefully can give the viewer a pause and a moment of rest.

Mist

Mitt projekt handlar om vikten av att hitta tid för tankar och återhämtning. I en kultur som är besatt av effektivitet prioriteras ofta tiden för reflektion bort. Vi skapar ny teknik för att allt i samhället ska bli smidigare och gå snabbare.

Jag har tittat närmare på de elektronikprodukter vi har runt oss i vardagen, på deras estetik och användning. Jag har valt ut en produkt från den kategorin, luftfuktaren, och bestämt mig för att ge den nya, varmare värden. Hur skulle en luftfuktare se ut och te sig ifall den inte bara skänker fysisk återhämtning utan även mental återhämtning?

I projektet arbetar jag med luftfuktarens ånga som material och använder mig av dess estetiska kvalitéer och rörelse för att skapa en upplevelse som förhoppningsvis kan skänka betraktaren en stunds vila.


Master

Individual Study Plan in Design


The scope of degree projects from our students this year ranges from material ways of dealing with anxiety and stress, to ways of socialising through food, to engaging with bacterial ecologies in everyday life, to the role of the human voice as a factor of discrimination, or to artefacts that direct the poetic and mesmerising dynamism of mist - just to name a few! Like all design projects, they inscribe and prescribe modes of behaviour, some of which ask questions by confronting us with alternative material propositions. They acknowledge, in their own way, and at some scale, psychological, social, and environmental issues through design. We, visitors to this exhibition, get the possibility to appreciate the care that is invested in doing these things: how they care. And in this way, discover the specificity and fragile gatherings that these things constitute.

It has been stimulating to follow the processes and engage in the discussions that have led to the development of these projects; I hope that you, as a visitor to the degree exhibition, also find them as interesting and relevant. Welcome!

Martín Ávila
Professor of Design

Bredden på årets examensarbeten är stor och spänner från materiella förhållningssätt till att hantera ångest och stress, till socialisering genom mat, från att leva med bakterieekologier i vardagen, till den mänskliga rösten som diskrimineringsfaktor eller artefakter som styr dimmans poetiska dynamik – som några exempel. I likhet med andra designprojekt grundlägger och föreskriver dessa vissa beteenden, en del väcker frågor genom att konfrontera oss med alternativa material. Med hjälp av designen aktiverar de psykologiska, sociala och miljömässiga frågeställningar, utifrån ett eget perspektiv och i olika skala. Vi som besöker utställningen öppnar ögonen för den inneboende omsorg som aktiviteterna bär på och hur de gör detta. Därigenom upptäcker vi tingens särskildhet och sammansättning de möjliggör.

Det har varit mycket stimulerande att följa studenternas arbetsprocesser och delta i de diskussioner som har resulterat i årets projekt. Jag hoppas att du som besökare på vårutställningen också ska tycka att de är intressanta och relevanta. Välkommen!

Martín Ávila
Professor i design