Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Nils Rutqvist
Sweden, b. 1987
0708660276

Till Vilan

In this project, I have attempted to develop an aid for office workers suffering from chronic fatigue syndrome. Regular rest is generally an important element of a sustainable return to work.

Most sufferers I have encountered during the course of my work have been prescribed relaxation exercises by their healthcare provider, which they are encouraged to undertake several times each day. However, where in the office are they permitted to do so? Most people are not comfortable with resting at their desk or in an armchair.

I have therefore chosen to locate my proposed design in the office toilet. The toilet is perhaps the only place where employees can enjoy complete solitude. The proposal consists of three parts; a screen that offers weekly relaxation exercises for those wishing to learn new methods, a three-minute hourglass (my daily relaxation recommendation), and a cushion to be placed on the toilet lid.

To the Rest

Jag har i det här projektet försökt utveckla ett hjälpmedel för kontorsanställda personer som drabbats av utmattningssyndrom. Regelbunden vila är ofta en viktig del för en hållbar arbetsåtergång.

De flesta drabbade personer jag mött under mitt arbete har genom sjukvården fått avslappningsövningar som de uppmanats att göra flera gånger per dag. Men vilka platser på kontoret tillåter detta? De flesta personer känner sig inte bekväma med att vila på sin stol eller i en fåtölj.

Jag har därför valt att placera mitt designförslag på kontorets toalett, kanske den enda platsen som personalen får vara helt ensam på. Förslaget består av tre delar: En skärm som veckovis erbjuder avslappningsövningar för den som vill lära sig nya metoder, ett timglas på tre minuter som är min dagliga avslappningsrekommendation samt en sittdyna att placera på toalettlocket.


Master

Individual Study Plan in Design


The scope of degree projects from our students this year ranges from material ways of dealing with anxiety and stress, to ways of socialising through food, to engaging with bacterial ecologies in everyday life, to the role of the human voice as a factor of discrimination, or to artefacts that direct the poetic and mesmerising dynamism of mist - just to name a few! Like all design projects, they inscribe and prescribe modes of behaviour, some of which ask questions by confronting us with alternative material propositions. They acknowledge, in their own way, and at some scale, psychological, social, and environmental issues through design. We, visitors to this exhibition, get the possibility to appreciate the care that is invested in doing these things: how they care. And in this way, discover the specificity and fragile gatherings that these things constitute.

It has been stimulating to follow the processes and engage in the discussions that have led to the development of these projects; I hope that you, as a visitor to the degree exhibition, also find them as interesting and relevant. Welcome!

Martín Ávila
Professor of Design

Bredden på årets examensarbeten är stor och spänner från materiella förhållningssätt till att hantera ångest och stress, till socialisering genom mat, från att leva med bakterieekologier i vardagen, till den mänskliga rösten som diskrimineringsfaktor eller artefakter som styr dimmans poetiska dynamik – som några exempel. I likhet med andra designprojekt grundlägger och föreskriver dessa vissa beteenden, en del väcker frågor genom att konfrontera oss med alternativa material. Med hjälp av designen aktiverar de psykologiska, sociala och miljömässiga frågeställningar, utifrån ett eget perspektiv och i olika skala. Vi som besöker utställningen öppnar ögonen för den inneboende omsorg som aktiviteterna bär på och hur de gör detta. Därigenom upptäcker vi tingens särskildhet och sammansättning de möjliggör.

Det har varit mycket stimulerande att följa studenternas arbetsprocesser och delta i de diskussioner som har resulterat i årets projekt. Jag hoppas att du som besökare på vårutställningen också ska tycka att de är intressanta och relevanta. Välkommen!

Martín Ávila
Professor i design