Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Simeon Goodwin
United Kingdom, b. 1993
+46721520945

Guidance


Submission


Direction


Confession

The Topical Testament

“Because Chance delivers good and ill fortune to all, it is indeed the overarching deity which controls life.” Deities [1.01]

In a modern, fast and interconnected world, the modern human has many stresses to deal with. The complete freedom to do, see and think whatever you like is a poisoned chalice. We pile pressure on ourselves to be successful, and we can only blame ourselves if we feel we don’t reach our potential. Anxiety spreads among us like an infectious disease.

The Topical Testament exposes the fallacies and frailties of modern life through a designed, fictional and journalistic religion in which believers follow, adore and find salvation from anxiety in Chance – accepting that as the great power of life, it indiscriminately punishes and rewards humanity.

Det Aktuella Testamentet

“Slumpen ger tur och otur åt alla och är därför den överordnade gudom som styr hela livet.” Gudomar [1.01]

I en modern, snabb och sammankopplad värld har den moderna människan många olika sorters stress att hantera. Den obegränsade friheten att göra, se och tänka vad som helst är en giftbägare. Vi stressar oss själva för att nå framgång och har bara oss själva att skylla om vi inte lever upp till vår potential. Ångesten sprider sig bland oss som en smittsjukdom.

Topical Testament blottställer det moderna livets vanföreställningar och bräckligheter genom en konstnärlig, fiktiv och journalistisk religion, där de troende följer, vördar och finner frälsning från ångesten hos Slumpen. Denna accepterar de som livets stora makt, straffande och belönande mänskligheten utan åtskillnad.


Master

Individual Study Plan in Design


The scope of degree projects from our students this year ranges from material ways of dealing with anxiety and stress, to ways of socialising through food, to engaging with bacterial ecologies in everyday life, to the role of the human voice as a factor of discrimination, or to artefacts that direct the poetic and mesmerising dynamism of mist - just to name a few! Like all design projects, they inscribe and prescribe modes of behaviour, some of which ask questions by confronting us with alternative material propositions. They acknowledge, in their own way, and at some scale, psychological, social, and environmental issues through design. We, visitors to this exhibition, get the possibility to appreciate the care that is invested in doing these things: how they care. And in this way, discover the specificity and fragile gatherings that these things constitute.

It has been stimulating to follow the processes and engage in the discussions that have led to the development of these projects; I hope that you, as a visitor to the degree exhibition, also find them as interesting and relevant. Welcome!

Martín Ávila
Professor of Design

Bredden på årets examensarbeten är stor och spänner från materiella förhållningssätt till att hantera ångest och stress, till socialisering genom mat, från att leva med bakterieekologier i vardagen, till den mänskliga rösten som diskrimineringsfaktor eller artefakter som styr dimmans poetiska dynamik – som några exempel. I likhet med andra designprojekt grundlägger och föreskriver dessa vissa beteenden, en del väcker frågor genom att konfrontera oss med alternativa material. Med hjälp av designen aktiverar de psykologiska, sociala och miljömässiga frågeställningar, utifrån ett eget perspektiv och i olika skala. Vi som besöker utställningen öppnar ögonen för den inneboende omsorg som aktiviteterna bär på och hur de gör detta. Därigenom upptäcker vi tingens särskildhet och sammansättning de möjliggör.

Det har varit mycket stimulerande att följa studenternas arbetsprocesser och delta i de diskussioner som har resulterat i årets projekt. Jag hoppas att du som besökare på vårutställningen också ska tycka att de är intressanta och relevanta. Välkommen!

Martín Ávila
Professor i design