Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Jan Klingler
Germany, b. 1990
+46 (0) 76 058 6005

In a New Light

There are less than 100 species of bacteria that can cause infections in humans, but its association with disease persists. We are masters at consciously avoiding and killing bacteria while unconsciously needing them.

I want to transform our perception of bacteria as a carrier of disease to a carrier of meaning by picking up on these strong emotional triggers and refocusing them onto something positive.

Each species of bacteria has its own origin and story. By using an everyday object like a lamp as a vessel, we can bring that story with us into our homes in a new way – one that will alleviate fear of bacteria and promote an emotional bond.

”In a New Light” challenges us to see a new connection between the object and user by creating a visible link through bacteria, shining a light on the very thing we thought should stay hidden and putting it on display.

In a New Light

Det finns mindre än 100 arter av bakterier som kan orsaka infektioner hos människor, trots detta kvarstår deras koppling till sjukdomar. Vi är mästare på att medvetet undvika och döda bakterier medan vi omedvetet behöver dem.

Jag vill förändra vår uppfattning om bakterier från en smittbärare till en budbärare av mening genom att ta upp dessa starka känslomässiga utlösare och fokusera på deras positiva egenskaper.

Varje bakterieart har sitt eget ursprung och sin egen berättelse. Genom att använda ett vardagligt föremål, t ex en lampa, som behållare kan vi ta med oss den berättelsen hem på ett nytt sätt – ett sätt som lindrar rädslan för bakterier och som skapar ett känslomässigt band.

”In a New Light” utmanar oss att se ett nytt samband mellan föremålet och användaren; en visuell länk genom bakterier vilket riktar ljuset mot något vi trodde borde döljas och istället ställs ut till beskådan.


Master

Individual Study Plan in Design


The scope of degree projects from our students this year ranges from material ways of dealing with anxiety and stress, to ways of socialising through food, to engaging with bacterial ecologies in everyday life, to the role of the human voice as a factor of discrimination, or to artefacts that direct the poetic and mesmerising dynamism of mist - just to name a few! Like all design projects, they inscribe and prescribe modes of behaviour, some of which ask questions by confronting us with alternative material propositions. They acknowledge, in their own way, and at some scale, psychological, social, and environmental issues through design. We, visitors to this exhibition, get the possibility to appreciate the care that is invested in doing these things: how they care. And in this way, discover the specificity and fragile gatherings that these things constitute.

It has been stimulating to follow the processes and engage in the discussions that have led to the development of these projects; I hope that you, as a visitor to the degree exhibition, also find them as interesting and relevant. Welcome!

Martín Ávila
Professor of Design

Bredden på årets examensarbeten är stor och spänner från materiella förhållningssätt till att hantera ångest och stress, till socialisering genom mat, från att leva med bakterieekologier i vardagen, till den mänskliga rösten som diskrimineringsfaktor eller artefakter som styr dimmans poetiska dynamik – som några exempel. I likhet med andra designprojekt grundlägger och föreskriver dessa vissa beteenden, en del väcker frågor genom att konfrontera oss med alternativa material. Med hjälp av designen aktiverar de psykologiska, sociala och miljömässiga frågeställningar, utifrån ett eget perspektiv och i olika skala. Vi som besöker utställningen öppnar ögonen för den inneboende omsorg som aktiviteterna bär på och hur de gör detta. Därigenom upptäcker vi tingens särskildhet och sammansättning de möjliggör.

Det har varit mycket stimulerande att följa studenternas arbetsprocesser och delta i de diskussioner som har resulterat i årets projekt. Jag hoppas att du som besökare på vårutställningen också ska tycka att de är intressanta och relevanta. Välkommen!

Martín Ávila
Professor i design