Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Johan Krantz
Sweden, b. 1986
+46733295289

IN FLUX STRATEGY

“On the most general level, we suggest that caring be viewed as a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and repair our ‘world’ so that we can live in it as well as possible. That world includes our bodies, our selves, and our environment, all of which we seek to interweave in a complex, life-sustaining web.”*

The cultural concepts of identity, life and nature are under constant negotiation. In our present technological reality of conquering the biological, this speculative project is in reference to the uncertainty of our future and the brutal advances that shapes human minds. Is it time to reverse our notion, of not what is possible and what isn’t, but to accept the impossibility of omnipotent immortality?

The crisis of being human in the surrealism of our culturally altered nature. The fear of a lost world and our need to reinvent ourselves. How far are we going to push the limits of beings to survive artificially? A reflection of the contiguity of life between species.

* Maria Puig de la Bellacasa

Sound: Robin Rådenman

IN FLUX STRATEGY

“På den mest generella nivån föreslår vi att omtanke ses som en artaktivitet som inkluder allt som vi gör för att behålla, fortsätta och reparera vår “värld” så att vi kan leva så bra som möjligt. Den världen inkluderar våra kroppar, oss själva och vår miljö, allt försöker vi väva samman i ett komplex, livsuppehållande system.” *

De kulturella begreppen identitet, liv och natur förändras konstant. I vår nuvarande teknologiska verklighet att försöka erövra det biologiska, refererar detta spekulativt projekt till osäkerheten av vår framtid och de brutala framsteg som formar mänskliga idéer. Är dags att ändra vår uppfattning, inte om vad som är möjligt eller inte, utan istället acceptera omöjligheten av allsmäktig odödlighet?

Den mänskliga krisen i surrealismen av vår kulturellt förändrade natur. Rädslan för en förlorad värld och vårt behov av att återuppfinna oss själva. Hur långt ska vi driva gränserna för arter att överleva artificiellt? En reflektion av liv och närhet mellan arter.

* Maria Puig de la Bellacasa

Ljud: Robin Rådenman


Master

Individual Study Plan in Design


The scope of degree projects from our students this year ranges from material ways of dealing with anxiety and stress, to ways of socialising through food, to engaging with bacterial ecologies in everyday life, to the role of the human voice as a factor of discrimination, or to artefacts that direct the poetic and mesmerising dynamism of mist - just to name a few! Like all design projects, they inscribe and prescribe modes of behaviour, some of which ask questions by confronting us with alternative material propositions. They acknowledge, in their own way, and at some scale, psychological, social, and environmental issues through design. We, visitors to this exhibition, get the possibility to appreciate the care that is invested in doing these things: how they care. And in this way, discover the specificity and fragile gatherings that these things constitute.

It has been stimulating to follow the processes and engage in the discussions that have led to the development of these projects; I hope that you, as a visitor to the degree exhibition, also find them as interesting and relevant. Welcome!

Martín Ávila
Professor of Design

Bredden på årets examensarbeten är stor och spänner från materiella förhållningssätt till att hantera ångest och stress, till socialisering genom mat, från att leva med bakterieekologier i vardagen, till den mänskliga rösten som diskrimineringsfaktor eller artefakter som styr dimmans poetiska dynamik – som några exempel. I likhet med andra designprojekt grundlägger och föreskriver dessa vissa beteenden, en del väcker frågor genom att konfrontera oss med alternativa material. Med hjälp av designen aktiverar de psykologiska, sociala och miljömässiga frågeställningar, utifrån ett eget perspektiv och i olika skala. Vi som besöker utställningen öppnar ögonen för den inneboende omsorg som aktiviteterna bär på och hur de gör detta. Därigenom upptäcker vi tingens särskildhet och sammansättning de möjliggör.

Det har varit mycket stimulerande att följa studenternas arbetsprocesser och delta i de diskussioner som har resulterat i årets projekt. Jag hoppas att du som besökare på vårutställningen också ska tycka att de är intressanta och relevanta. Välkommen!

Martín Ávila
Professor i design