Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Heinrich Ehnert
Germany, b. 1988
+46721520866

Soundscapes


Device “1”


Detail


Device “2” (Section)

Silence

“Contingent is something that is neither necessary nor impossible; which can be the way it is (was, will be), but is also possible in other ways. The term therefore refers to what is given (to be experienced, expected, thought, fantasized) with regards to possible otherness; it refers to objects in the horizon of possible variations.” *

I believe design moves between interdependencies and imagination, including different ratios of liberating and subjugating characteristics. Thus, it reflects upon the designer’s empathic ability to relate to different surroundings.

My degree project encompasses parametric design and aspects of contingency. I aim to decipher and reorganise reality in order to make visible what was previously hidden, hence influencing the conditions under which reality takes place. Through my work, I depict the complexity of reality and the influence of each individual on our surroundings. How is our behaviour altered by the materialisation of ideas? How receptive is design to a constantly changing reality?

*Niklas Luhmann

Stilla

“Det villkorliga är något som varken är nödvändigt eller omöjligt; något som kan vara så som det är (var, ska bli), men också är möjligt på andra sätt. Termen syftar därför på något givet (för upplevelse, förväntan, tanke, fantasi) med avseende på eventuell annanhet; den syftar på föremål vid horisonten av möjliga variationer.” *

Jag tror att design rör sig mellan beroendeförhållanden och föreställningsförmågan och inbegriper olika mängder befriande och underkuvande egenskaper. Den speglar därför designerns empatiska förmåga att relatera till olika omgivningar.

Mitt examensprojekt inbegriper parametrisk design och aspekter av villkorlighet. Min avsikt är att avkoda och omorganisera verkligheten för att synliggöra det som varit gömt och därmed påverka de omständigheter under vilka verkligheten äger rum. I mitt arbete avbildar jag verklighetens komplexitet och den påverkan varje individ har på sin omgivning. Hur förändras vårt beteende av att idéer materialiseras? Hur mottaglig är design för en verklighet som ständigt förändras?

*Niklas Luhmann


Master

Individual Study Plan in Design


The scope of degree projects from our students this year ranges from material ways of dealing with anxiety and stress, to ways of socialising through food, to engaging with bacterial ecologies in everyday life, to the role of the human voice as a factor of discrimination, or to artefacts that direct the poetic and mesmerising dynamism of mist - just to name a few! Like all design projects, they inscribe and prescribe modes of behaviour, some of which ask questions by confronting us with alternative material propositions. They acknowledge, in their own way, and at some scale, psychological, social, and environmental issues through design. We, visitors to this exhibition, get the possibility to appreciate the care that is invested in doing these things: how they care. And in this way, discover the specificity and fragile gatherings that these things constitute.

It has been stimulating to follow the processes and engage in the discussions that have led to the development of these projects; I hope that you, as a visitor to the degree exhibition, also find them as interesting and relevant. Welcome!

Martín Ávila
Professor of Design

Bredden på årets examensarbeten är stor och spänner från materiella förhållningssätt till att hantera ångest och stress, till socialisering genom mat, från att leva med bakterieekologier i vardagen, till den mänskliga rösten som diskrimineringsfaktor eller artefakter som styr dimmans poetiska dynamik – som några exempel. I likhet med andra designprojekt grundlägger och föreskriver dessa vissa beteenden, en del väcker frågor genom att konfrontera oss med alternativa material. Med hjälp av designen aktiverar de psykologiska, sociala och miljömässiga frågeställningar, utifrån ett eget perspektiv och i olika skala. Vi som besöker utställningen öppnar ögonen för den inneboende omsorg som aktiviteterna bär på och hur de gör detta. Därigenom upptäcker vi tingens särskildhet och sammansättning de möjliggör.

Det har varit mycket stimulerande att följa studenternas arbetsprocesser och delta i de diskussioner som har resulterat i årets projekt. Jag hoppas att du som besökare på vårutställningen också ska tycka att de är intressanta och relevanta. Välkommen!

Martín Ávila
Professor i design