Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Harry Parr-Young
United Kingdom, b. 1988
+46769011440Temporal Abstraction

“…communication and ideas emerge from emptiness. Mental activities like “pondering” and “ideating” do not emerge from a conscious process of “thinking” that begins at ground zero; rather, I believe that they stem from our unconscious impulse to “inquire”.*

With technology’s increasing control of our daily lives and the constant overload of information that comes with it, have we gradually become numb and detached from its meaning and impact? By exploring the value of “abstraction” as a means towards self-reflection, statistics, personal data and live news can be selected by personal choice and abstracted through light & colour, embodied in a speculative device for the home. With Abstract Art as a strong influence, the ‘device’ induces curiosity, creating space for reflection and a means for interpretation behind the ever changing patterns of Photochromic colour.

*Kenya Hara

Photochromic colour pigments provided by SFXC – Special Effects & Coatings

Temporal Abstraction

… kommunikation och idéer kommer ur tomhet. Mentala aktiviteter som att “fundera” och “forma idéer” uppstår inte ur en medveten process av “tänkande” som börjar från noll; snarare tror jag att de härrör från vår omedvetna impuls för att “nyfiket fråga”. *

Med teknikens ständigt ökande kontroll över våra dagliga liv och den överbelastning av information som medföljer, har vi inte gradvis blivit distanserade från dess mening och inverkan? Genom att utforska “abstraktion” som ett medel för reflektion kan statistik, personuppgifter och nyheter väljas utifrån personligt val och abstraheras tack vare ljus och färg, i detta spekulativa objekt för hemmet. Med abstrakt konst som inspiration inbjuder “enheten” till nyfikenhet, skapar utrymme för reflektion och fri tolkning tack vare de ständigt föränderliga mönstren i fotokromisk färg.

*Kenya Hara

Photochromic colour pigments sponsrat av SFXC – Special Effects & Coatings


Master

Individual Study Plan in Design


The scope of degree projects from our students this year ranges from material ways of dealing with anxiety and stress, to ways of socialising through food, to engaging with bacterial ecologies in everyday life, to the role of the human voice as a factor of discrimination, or to artefacts that direct the poetic and mesmerising dynamism of mist - just to name a few! Like all design projects, they inscribe and prescribe modes of behaviour, some of which ask questions by confronting us with alternative material propositions. They acknowledge, in their own way, and at some scale, psychological, social, and environmental issues through design. We, visitors to this exhibition, get the possibility to appreciate the care that is invested in doing these things: how they care. And in this way, discover the specificity and fragile gatherings that these things constitute.

It has been stimulating to follow the processes and engage in the discussions that have led to the development of these projects; I hope that you, as a visitor to the degree exhibition, also find them as interesting and relevant. Welcome!

Martín Ávila
Professor of Design

Bredden på årets examensarbeten är stor och spänner från materiella förhållningssätt till att hantera ångest och stress, till socialisering genom mat, från att leva med bakterieekologier i vardagen, till den mänskliga rösten som diskrimineringsfaktor eller artefakter som styr dimmans poetiska dynamik – som några exempel. I likhet med andra designprojekt grundlägger och föreskriver dessa vissa beteenden, en del väcker frågor genom att konfrontera oss med alternativa material. Med hjälp av designen aktiverar de psykologiska, sociala och miljömässiga frågeställningar, utifrån ett eget perspektiv och i olika skala. Vi som besöker utställningen öppnar ögonen för den inneboende omsorg som aktiviteterna bär på och hur de gör detta. Därigenom upptäcker vi tingens särskildhet och sammansättning de möjliggör.

Det har varit mycket stimulerande att följa studenternas arbetsprocesser och delta i de diskussioner som har resulterat i årets projekt. Jag hoppas att du som besökare på vårutställningen också ska tycka att de är intressanta och relevanta. Välkommen!

Martín Ávila
Professor i design