Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Sofia Bilius
Sweden, b. 1977
0708532933


Chimera rhetoric

The Iliad’s chimaera is a monster made up of a lion, a goat and a dragon. The botanical chimaera constitutes the growth of two genetically hereditary tissues. A tree with an inoculated branch is a chimaera. In zoology and medicine, the chimaera is an individual that contains cells from two genetically different individuals. A person who has undergone an organ transplant is a chimaera.*

A human being who has adopted the artefact as an extension of their own body is a chimaera. The closed cycle containing human and media is a chimaera. Narcissus and the mirror is a chimaera. When the projector is installed in the acoustic space, a chimaera is formed. A power-point presentation where digital and acoustic mediums have grown together is a piece of chimaeric rhetoric.

* Nationalencyklopedin

Chimär retorik

Chimären i Illiaden är ett monster sammansatt av lejon, get och drake. Den botaniska chimären betecknar sammanväxten mellan två ärftligt olika vävnader. Ett träd med en ympad gren är en chimär. Inom zoologi och medicin är chimären är en individ som innehåller celler från två genetiskt olika individer. En person som genomgått en organtransplantation är en chimär.*

En människa som anammat artefakten som en utbyggnad av sin egen kropp är en chimär. Det slutna kretsloppet bestående av människa och media är en chimär. Narcissus och spegeln är en chimär. Då projektorn installeras i det akustiska rummet bildas en chimär. En powerpoint-presentation där digitala och akustiska medier växt samman är ett stycke chimär retorik.

* Nationalencyklopedin


Teacher Education Programme in Visual Arts


This year, Konstfack’s Teacher Education Programme in Visual Arts has chosen to gather students’ studies under the theme The New Model Starts Today. Options for Education and Arts. With the aid of our students’ work, this new model can be discussed and put into perspective through topical visual arts and education issues such as:

How do the visual educator and student work with digital competence?
How can a mobile aesthetic activity be designed to create space for narratives?
What places are available for creation beyond the classroom?
Can drawing be a conflict zone?
Can art be taught?
Can the museum be understood as an ideological space?
How do upper secondary students discuss fashion and consumption criticism?

Image, visual culture and learning are central concepts to Konstfack’s Teacher Education Programme in Visual Arts. The students graduating from the Department of Visual Arts and Sloyd Education this spring will have five years of training as upper secondary teachers of art, media and design. An educational attitude is our point of departure. One of the basic concepts of the study programme is that combining theoretical and practical work will develop in-depth knowledge. An individual who is able to master many forms of knowledge will command more varied and nuanced forms of expression. This is what we call working from a double perspective, meaning that a student’s degree project will culminate in a scientific essay and a visual representation or performative action.

The gallery space at Tellusgången 16 will be the venue for the Degree Exhibition and workshops, with students in attendance together with their work.

This year’s theme, The New Model Starts Today, will also be the subject of a symposium at Svarta Havet on the 21 and 22 May.

Cecilia Andersson
Senior lecturer

Tina Carlsson
Senior Lecturer in Visual Design

Konstfacks lärarutbildning har i år valt att samla studenternas undersökningar under temat The New Model Starts Today. Options for Education and Arts. Denna ”nya modell” kan med hjälp av våra studenters arbeten diskuteras och perspektiveras genom aktuella bildpedagogiska frågor som:

Hur arbetar bildlärare och elever med digital kompetens?
Hur kan en mobil estetisk verksamhet designas för att skapa rum för berättelser?
Vilka platser finns för skapande utanför klassrummet?
Kan teckning vara en konfliktzon?
Kan konst läras ut?
Kan museet förstås som ett ideologiskt rum?
Hur talar gymnasieelever om mode och konsumtionskritik?

Bild, visuell kultur och lärande är centrala begrepp i Konstfacks lärarutbildning. De lärarstudenter som i vår examineras från Institutionen för bild- och slöjdpedagogik har under 5 år utbildat sig till gymnasielärare inom konst, media och design. Det pedagogiska förhållningssättet är vår utgångspunkt. En grundtanke i utbildningen är att kombinationen av teoretiskt och gestaltande arbete utvecklar fördjupad kunskap. En individ som behärskar flera kunskapsformer erövrar mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning eller performativ handling.

Galleri Tellusgången 16 är platsen för studenterna och deras gestaltningar och workshop under vårutställningen.

Årets tema The New Model Starts Today behandlas även i ett symposium i Svarta Havet den 21/5 och 22/5.

Cecilia Andersson
Lektor

Tina Carlsson
Lektor i visuell gestaltning