Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Caroline Marjoniemi
Sweden, b. 1985
+46736839933
BILDEN AV BILDEN – En studie kring den nya obligatoriska gymnasiekursen, Estetiska Uttryck 50p

My degree project aims at finding out what upper secondary school teachers think the new course Estetiska Uttryck 50p should contain. The study highlights issues around decision-making on what content a new course should contain, how syllabuses are designed, and the difficulty of matching them against practical content of the classrooms.

Analysed within the framework of the dissertation is the syllabus for the previous course Estetisk Verksamhet 50p that was removed in 2011, the current syllabus for Year 9, in order for the new course to be built on with relevant knowledge, as well as syllabuses for all the current art courses.

The visual part of my degree project consists of a fictional draft on how a syllabus could look based on an analysis of previous syllabuses, as well as a draft on what possible course literature could look like.

VIEWS ON ART - A Study Around the New Compulsory Secondary Course, Estetiska Uttryck 50p

Studien syftar till att ta reda på vad verksamma gymnasiebildlärare anser att den nya obligatoriska kursen Estetiska Uttryck 50p bör innehålla. Studien belyser problematik kring beslutsfattning och avvägning om vilket stoffinnehåll en ny kurs ska innehålla, hur styrdokument utformas, samt svårigheten med att matcha styrdokument mot det praktiska innehållet i klassrummen.

Forskningsunderlaget som analyseras inom ramen för arbetet är tidigare styrdokument för kursen Estetisk Verksamhet 50p som plockades bort 2011, nuvarande styrdokument för årskurs 9, för att den nya kursen ska kunna bygga vidare med relevanta kunskaper, samt nuvarande styrdokument för samtliga bildkurser.

Arbetets gestaltande del består av ett fiktivt utkast på hur styrdokument skulle kunna se ut baserat på en analys av tidigare kursplaner. Samt ett skissartat utkast på hur en eventuell kurslitteratur i kursen skulle kunna se ut.


Teacher Education Programme in Visual Arts


This year, Konstfack’s Teacher Education Programme in Visual Arts has chosen to gather students’ studies under the theme The New Model Starts Today. Options for Education and Arts. With the aid of our students’ work, this new model can be discussed and put into perspective through topical visual arts and education issues such as:

How do the visual educator and student work with digital competence?
How can a mobile aesthetic activity be designed to create space for narratives?
What places are available for creation beyond the classroom?
Can drawing be a conflict zone?
Can art be taught?
Can the museum be understood as an ideological space?
How do upper secondary students discuss fashion and consumption criticism?

Image, visual culture and learning are central concepts to Konstfack’s Teacher Education Programme in Visual Arts. The students graduating from the Department of Visual Arts and Sloyd Education this spring will have five years of training as upper secondary teachers of art, media and design. An educational attitude is our point of departure. One of the basic concepts of the study programme is that combining theoretical and practical work will develop in-depth knowledge. An individual who is able to master many forms of knowledge will command more varied and nuanced forms of expression. This is what we call working from a double perspective, meaning that a student’s degree project will culminate in a scientific essay and a visual representation or performative action.

The gallery space at Tellusgången 16 will be the venue for the Degree Exhibition and workshops, with students in attendance together with their work.

This year’s theme, The New Model Starts Today, will also be the subject of a symposium at Svarta Havet on the 21 and 22 May.

Cecilia Andersson
Senior lecturer

Tina Carlsson
Senior Lecturer in Visual Design

Konstfacks lärarutbildning har i år valt att samla studenternas undersökningar under temat The New Model Starts Today. Options for Education and Arts. Denna ”nya modell” kan med hjälp av våra studenters arbeten diskuteras och perspektiveras genom aktuella bildpedagogiska frågor som:

Hur arbetar bildlärare och elever med digital kompetens?
Hur kan en mobil estetisk verksamhet designas för att skapa rum för berättelser?
Vilka platser finns för skapande utanför klassrummet?
Kan teckning vara en konfliktzon?
Kan konst läras ut?
Kan museet förstås som ett ideologiskt rum?
Hur talar gymnasieelever om mode och konsumtionskritik?

Bild, visuell kultur och lärande är centrala begrepp i Konstfacks lärarutbildning. De lärarstudenter som i vår examineras från Institutionen för bild- och slöjdpedagogik har under 5 år utbildat sig till gymnasielärare inom konst, media och design. Det pedagogiska förhållningssättet är vår utgångspunkt. En grundtanke i utbildningen är att kombinationen av teoretiskt och gestaltande arbete utvecklar fördjupad kunskap. En individ som behärskar flera kunskapsformer erövrar mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning eller performativ handling.

Galleri Tellusgången 16 är platsen för studenterna och deras gestaltningar och workshop under vårutställningen.

Årets tema The New Model Starts Today behandlas även i ett symposium i Svarta Havet den 21/5 och 22/5.

Cecilia Andersson
Lektor

Tina Carlsson
Lektor i visuell gestaltning