Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Marie Nordin


The Drawing Teacheress – A Monument

What may be possible, possibly inevitable, non-happening, not any more, changed, and happening.
A social room. A physical space. A time.
Materials, ideas, practices, theories. For and by whom? When?

During the revolts around 1968, students at Konstfack’s Teacher Institute of Drawing deposed their headmaster. They managed to put through their choice of a new rector, which was opposed by Konstfack’s board. These events also contributed in part to a new staff of teachers. The aim was to change the educational focus. New subjects were introduced.

Involved persons describe a time of rebellion; common meetings with polarized, loud discussions. What happened to drawing as an idea and practice during these years of revolt? Read more in my essay abstract.

In memory of art teachers through history who taught thinking with the hand, observing reality, fantasy construction and fundamentals of engineering, expressions of the innermost unspeakable, decoration for pleasure or adaptation, disclosure of manipulative communication…

Teckningslärarinnan - ett monument

Det kanske möjliga, det möjligen oundvikliga. Det som inte händer. Vad som sker.
Ett socialt rum. En fysisk plats. En tid.
Material, idéer. Praktiker, teorier. För och av vilka? När?

Under revoltvågen kring år 1968 avsatte studenter på Konstfacks teckningslärarinstitut sin rektor. I syfte att förändra undervisningen fick de igenom val av en ny rektor som Konstfacks styrelse motsatt sig, något som också bidrog till en delvis ny lärarkår. I samband med detta gjordes utbildningen om och nya ämnen infördes.

Inblandade beskriver en tid av uppror med stormöten då polariserade, högljudda diskussioner fördes. Omstruktureringen bidrog bland annat till att teckningsämnet år 1980 bytte namn till bild. Vad hände egentligen med teckning som idé och praktik under revolt-åren? Om det kan du läsa i min uppsats.

Till minne av historiens teckningslärarinnor som undervisat generationer i att tänka med handen, att iaktta verklighet, fantasikonstruktion och grunder i ingenjörskonst, uttryck av det innerst outtalbara, dekoration för njutning eller anpassning, avslöjande av manipulativ kommunikation…


Teacher Education Programme in Visual Arts


This year, Konstfack’s Teacher Education Programme in Visual Arts has chosen to gather students’ studies under the theme The New Model Starts Today. Options for Education and Arts. With the aid of our students’ work, this new model can be discussed and put into perspective through topical visual arts and education issues such as:

How do the visual educator and student work with digital competence?
How can a mobile aesthetic activity be designed to create space for narratives?
What places are available for creation beyond the classroom?
Can drawing be a conflict zone?
Can art be taught?
Can the museum be understood as an ideological space?
How do upper secondary students discuss fashion and consumption criticism?

Image, visual culture and learning are central concepts to Konstfack’s Teacher Education Programme in Visual Arts. The students graduating from the Department of Visual Arts and Sloyd Education this spring will have five years of training as upper secondary teachers of art, media and design. An educational attitude is our point of departure. One of the basic concepts of the study programme is that combining theoretical and practical work will develop in-depth knowledge. An individual who is able to master many forms of knowledge will command more varied and nuanced forms of expression. This is what we call working from a double perspective, meaning that a student’s degree project will culminate in a scientific essay and a visual representation or performative action.

The gallery space at Tellusgången 16 will be the venue for the Degree Exhibition and workshops, with students in attendance together with their work.

This year’s theme, The New Model Starts Today, will also be the subject of a symposium at Svarta Havet on the 21 and 22 May.

Cecilia Andersson
Senior lecturer

Tina Carlsson
Senior Lecturer in Visual Design

Konstfacks lärarutbildning har i år valt att samla studenternas undersökningar under temat The New Model Starts Today. Options for Education and Arts. Denna ”nya modell” kan med hjälp av våra studenters arbeten diskuteras och perspektiveras genom aktuella bildpedagogiska frågor som:

Hur arbetar bildlärare och elever med digital kompetens?
Hur kan en mobil estetisk verksamhet designas för att skapa rum för berättelser?
Vilka platser finns för skapande utanför klassrummet?
Kan teckning vara en konfliktzon?
Kan konst läras ut?
Kan museet förstås som ett ideologiskt rum?
Hur talar gymnasieelever om mode och konsumtionskritik?

Bild, visuell kultur och lärande är centrala begrepp i Konstfacks lärarutbildning. De lärarstudenter som i vår examineras från Institutionen för bild- och slöjdpedagogik har under 5 år utbildat sig till gymnasielärare inom konst, media och design. Det pedagogiska förhållningssättet är vår utgångspunkt. En grundtanke i utbildningen är att kombinationen av teoretiskt och gestaltande arbete utvecklar fördjupad kunskap. En individ som behärskar flera kunskapsformer erövrar mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning eller performativ handling.

Galleri Tellusgången 16 är platsen för studenterna och deras gestaltningar och workshop under vårutställningen.

Årets tema The New Model Starts Today behandlas även i ett symposium i Svarta Havet den 21/5 och 22/5.

Cecilia Andersson
Lektor

Tina Carlsson
Lektor i visuell gestaltning