Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Charlotte Kvarnström
Sweden, b. 1973
+46736799363

Digitally competent?

Today’s students live in an increasingly digitized society, and the EU has defined digital skills as one of the eight key competencies we need in order to function in society. Therefore, the National Agency for Education has changed the governing documents for elementary school, upper secondary and adult education going into the autumn of 2018, and has placed a greater focus on digital competence in schools. Through my independent work, I have studied how upper secondary school teachers work with students and their digital skills in the subject Visual Arts in the classroom.

I teach Theatre at Rudbeckskolan in Sollentuna. As a complement to the interviews with the teachers in Visual Arts who formed the basis of my research, together with my pupils through drama, I have studied how they define digital skills and what it means to them. Students’ thoughts about the digitized society are visualized analogously on stage.

Digitalt kompetent?

Dagens elever lever i ett allt mer digitaliserat samhälle. EU har definierat digital kompetens som en av de åtta nyckelkompetenser vi behöver för att klara oss i samhället. Skolverket har därför ändrat i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen inför hösten 2018 med större fokus på digital kompetens i skolan. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Med anledning av det här har jag undersökt hur bildlärare på gymnasiet arbetar med det i ämnet bild i bildklassrummet i mitt självständiga arbete.

Jag undervisar i Scenisk Gestaltning på Rudbecksskolan i Sollentuna, och som ett komplement till de intervjuer med bildlärare som ligger till grund för min undersökning har jag tillsammans med mina elever genom scenisk gestaltning undersökt hur eleverna definierar digital kompetens och vad den betyder för dem. Elevernas tankar kring det digitala visualiseras analogt genom scenisk gestaltning.


Teacher Education Programme in Visual Arts


This year, Konstfack’s Teacher Education Programme in Visual Arts has chosen to gather students’ studies under the theme The New Model Starts Today. Options for Education and Arts. With the aid of our students’ work, this new model can be discussed and put into perspective through topical visual arts and education issues such as:

How do the visual educator and student work with digital competence?
How can a mobile aesthetic activity be designed to create space for narratives?
What places are available for creation beyond the classroom?
Can drawing be a conflict zone?
Can art be taught?
Can the museum be understood as an ideological space?
How do upper secondary students discuss fashion and consumption criticism?

Image, visual culture and learning are central concepts to Konstfack’s Teacher Education Programme in Visual Arts. The students graduating from the Department of Visual Arts and Sloyd Education this spring will have five years of training as upper secondary teachers of art, media and design. An educational attitude is our point of departure. One of the basic concepts of the study programme is that combining theoretical and practical work will develop in-depth knowledge. An individual who is able to master many forms of knowledge will command more varied and nuanced forms of expression. This is what we call working from a double perspective, meaning that a student’s degree project will culminate in a scientific essay and a visual representation or performative action.

The gallery space at Tellusgången 16 will be the venue for the Degree Exhibition and workshops, with students in attendance together with their work.

This year’s theme, The New Model Starts Today, will also be the subject of a symposium at Svarta Havet on the 21 and 22 May.

Cecilia Andersson
Senior lecturer

Tina Carlsson
Senior Lecturer in Visual Design

Konstfacks lärarutbildning har i år valt att samla studenternas undersökningar under temat The New Model Starts Today. Options for Education and Arts. Denna ”nya modell” kan med hjälp av våra studenters arbeten diskuteras och perspektiveras genom aktuella bildpedagogiska frågor som:

Hur arbetar bildlärare och elever med digital kompetens?
Hur kan en mobil estetisk verksamhet designas för att skapa rum för berättelser?
Vilka platser finns för skapande utanför klassrummet?
Kan teckning vara en konfliktzon?
Kan konst läras ut?
Kan museet förstås som ett ideologiskt rum?
Hur talar gymnasieelever om mode och konsumtionskritik?

Bild, visuell kultur och lärande är centrala begrepp i Konstfacks lärarutbildning. De lärarstudenter som i vår examineras från Institutionen för bild- och slöjdpedagogik har under 5 år utbildat sig till gymnasielärare inom konst, media och design. Det pedagogiska förhållningssättet är vår utgångspunkt. En grundtanke i utbildningen är att kombinationen av teoretiskt och gestaltande arbete utvecklar fördjupad kunskap. En individ som behärskar flera kunskapsformer erövrar mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning eller performativ handling.

Galleri Tellusgången 16 är platsen för studenterna och deras gestaltningar och workshop under vårutställningen.

Årets tema The New Model Starts Today behandlas även i ett symposium i Svarta Havet den 21/5 och 22/5.

Cecilia Andersson
Lektor

Tina Carlsson
Lektor i visuell gestaltning