Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Sanna Sjöstrand
Sweden, b. 1992
+46730945819Style consumption before production

At two workshops, students from upper secondary school have worked with and held dialogues about fashion, starting from their own wardrobes. Through practical work, the participants have been challenged to re-evaluate and update the qualities of an item of clothing and through dialogue they have visualised individual and collective patterns of consumption. From their own experiences, they have discussed the item’s relation to the style and the self, and how that relationship changes over time and in different situations.

The quick turns of fashion makes the power of consumption visible, but if fashion can be the opportunity to consume styles, identities and change, there may be cause for fashion to be consumed without new production. Instead, consumption can occur by recreating or renegotiating the significance of an item.

The focus of the investigation lies with the verbal and tactile statements that the participants produced based on questions of consumption, sustainability, style and the creation of identity.

The visitor is invited to investigate these questions through practical work with items of clothing.

Stilkonsumtion framför nyproduktion

Vid två workshop-tillfällen har gymnasieelever arbetat med och samtalat om mode med utgångspunkt i sina egna garderober. Deltagarna har genom praktiskt arbete utmanats till att omvärdera och uppdatera ett plaggs egenskaper och genom samtal synliggjort individuella och kollektiva konsumtionsmönster. De har utifrån egna erfarenheter diskuterat plaggets relation till stilen och jaget, och hur den relationen förändras över tid och i olika situationer.

Modets snabba svängningar synliggör konsumtionens kraft men om mode kan vara en möjlighet att konsumera stilar, identiteter och förändringar är det motiverat att mode kan konsumeras utan nyproduktion. Istället kan konsumtion ske genom att omskapa eller omförhandla den meningsbärande betydelsen hos olika plagg.

Undersökningens fokus ligger vid de verbala och taktila utsagor som framkommit med deltagarna utifrån frågor om konsumtion, hållbarhet, stil och identitetsskapande.

Besökaren inbjuds att själv undersöka dessa frågor genom praktiskt arbete med plagg.


Teacher Education Programme in Visual Arts


This year, Konstfack’s Teacher Education Programme in Visual Arts has chosen to gather students’ studies under the theme The New Model Starts Today. Options for Education and Arts. With the aid of our students’ work, this new model can be discussed and put into perspective through topical visual arts and education issues such as:

How do the visual educator and student work with digital competence?
How can a mobile aesthetic activity be designed to create space for narratives?
What places are available for creation beyond the classroom?
Can drawing be a conflict zone?
Can art be taught?
Can the museum be understood as an ideological space?
How do upper secondary students discuss fashion and consumption criticism?

Image, visual culture and learning are central concepts to Konstfack’s Teacher Education Programme in Visual Arts. The students graduating from the Department of Visual Arts and Sloyd Education this spring will have five years of training as upper secondary teachers of art, media and design. An educational attitude is our point of departure. One of the basic concepts of the study programme is that combining theoretical and practical work will develop in-depth knowledge. An individual who is able to master many forms of knowledge will command more varied and nuanced forms of expression. This is what we call working from a double perspective, meaning that a student’s degree project will culminate in a scientific essay and a visual representation or performative action.

The gallery space at Tellusgången 16 will be the venue for the Degree Exhibition and workshops, with students in attendance together with their work.

This year’s theme, The New Model Starts Today, will also be the subject of a symposium at Svarta Havet on the 21 and 22 May.

Cecilia Andersson
Senior lecturer

Tina Carlsson
Senior Lecturer in Visual Design

Konstfacks lärarutbildning har i år valt att samla studenternas undersökningar under temat The New Model Starts Today. Options for Education and Arts. Denna ”nya modell” kan med hjälp av våra studenters arbeten diskuteras och perspektiveras genom aktuella bildpedagogiska frågor som:

Hur arbetar bildlärare och elever med digital kompetens?
Hur kan en mobil estetisk verksamhet designas för att skapa rum för berättelser?
Vilka platser finns för skapande utanför klassrummet?
Kan teckning vara en konfliktzon?
Kan konst läras ut?
Kan museet förstås som ett ideologiskt rum?
Hur talar gymnasieelever om mode och konsumtionskritik?

Bild, visuell kultur och lärande är centrala begrepp i Konstfacks lärarutbildning. De lärarstudenter som i vår examineras från Institutionen för bild- och slöjdpedagogik har under 5 år utbildat sig till gymnasielärare inom konst, media och design. Det pedagogiska förhållningssättet är vår utgångspunkt. En grundtanke i utbildningen är att kombinationen av teoretiskt och gestaltande arbete utvecklar fördjupad kunskap. En individ som behärskar flera kunskapsformer erövrar mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning eller performativ handling.

Galleri Tellusgången 16 är platsen för studenterna och deras gestaltningar och workshop under vårutställningen.

Årets tema The New Model Starts Today behandlas även i ett symposium i Svarta Havet den 21/5 och 22/5.

Cecilia Andersson
Lektor

Tina Carlsson
Lektor i visuell gestaltning