Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Sofia Wikström

Workshop participant’s visualisation of a memory from sexual abuse


Workshop participant’s visualisation of a memory from sexual abuse


Workshop participants visualize shape, colour and material from sexual abuse


Material map of workshop participants material selections

Feel the structure

‘It feels hollow and dark. I remember that I felt small and trapped and like something big and heavy swept over me that still remains.’
-Workshop participant

Men’s sexual violence against people with female gender identity, female gender expressions and cis-women is a structural problem within society that must continue to be made visible in order to create change. A step in that direction is to increase the understanding of the subject, encourage reflection and raise empathy for each other. This is something I wish to offer by using design as an entry point to the topic.

In order to visualise this, I’ve held workshops with women of different ages where we explored how the experience of sexual abuse can be expressed through shape, colour, material and spatially. This has been the foundation during my design process and has led me to the final result.

Feel the structure

“Det känns ihåligt och mörkt. Jag minns att jag kände mig liten och fasthållen och som att något stort och tungt svepte över mig som fortfarande finns kvar.”
– Workshop-deltagare

Mäns sexuella våld mot personer med kvinnlig könsidentitet, kvinnligt könsuttryck och cis-kvinnor är ett strukturellt samhällsproblem som måste fortsätta att synliggöras för att vi ska kunna skapa förändring. Ett steg i den riktningen är att öka förståelsen kring ämnet, uppmuntra till eftertanke och väcka empati för varandra, något jag önskar kunna erbjuda genom design som ingång.

För att visualisera detta har jag i workshops tillsammans med kvinnor i olika åldrar undersökt hur upplevelser från sexuella övergrepp kan gestaltas i form, färg, material och rumslighet. Det har varit underlaget i min designprocess och har lett mig till slutresultatet.


Bachelor

Industrial Design


In this day and age, we need solutions that help us create and develop our society in a sustainable way. An example of issues that interest us at the Industridesign programme is reduced environmental impact, where we critically question how goods are produced and consumed, and how we treat the world we live in. We are also engaged in aspects concerning social sustainability, for example, increased equality, facilitated integration and a greater inclusion of different types of people in varying contexts.

Our students pose new questions that highlight the challenges an industrial designer may face, while at the same time reflecting on how their proposals could work in different situations. At Industridesign Konstfack, we safeguard the foundation on which the profession rests. We design with consideration for nature, animals and people, create prototypes, and conduct user studies and experiments together with others. By designing and materialising proposals, designers can on the one hand create practical solutions to problems while also inspiring ideas on how we can relate to our surroundings in different and sometimes unexpected ways.

In this year’s degree projects at Industridesign, the students work with many different subjects; playful objects that invite animated encounters, how design relates to religion, consumer behaviour in shops, more accessible household electronics, plant cultivation in urban environments, an exploration of emotional management, school meals, tactile scent tools, objects made to protest the Swedish pension system, men’s violence against women, a water suit for adults who want to learn how to swim, tools for interview situations, an exploration of language and power, an expedition of archaeology of the future, making visible non-white Swedes’ voices, and specially adapted products for individuals with different needs. Common to all projects is the investigation of people’s relationships with objects and each other in different contexts.

Our students use knowledge, enthusiasm, creativity, courage and curiosity when they investigate, collaborate and experiment to create proposals that are relevant for the present and the future. We are proud to welcome you to meet the students and see their work at Konstfack’s 2018 Spring Exhibition.

Jonas Ahnmé
Jenny Althoff
Christian Björk
Liisa Widstrand

Teachers at Industridesign

I vår tid behöver vi lösningar som hjälper oss att skapa och utveckla vårt samhälle på ett hållbart sätt. Exempel på frågor vi intresserar för oss på utbildningen i industridesign är minskad miljöbelastning, där vi kritiskt ifrågasätter hur varor produceras och konsumeras, och hur vi behandlar den värld vi lever i. Vi engagerar oss också i aspekter som berör social hållbarhet, till exempel ökad jämställdhet, underlättad integration och ett större inkluderande av olika typer av människor i varierande sammanhang.

Våra studenter ställer nya frågor som sätter ljuset på utmaningar en industridesigner kan ställas inför, samtidigt som de reflekterar kring hur deras förslag kan fungera i olika situationer. På Industridesign Konstfack värnar vi om den grund som yrket vilar på. Vi designar med hänsyn till natur, djur och människor, skapar prototyper, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers dels skapa praktiska lösningar på problem, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till vår omgivning på olika och ibland oväntade sätt.

I årets examensarbeten på Industridesign arbetar studenterna med många olika ämnen; lekfulla objekt som bjuder in till livliga möten, hur design relaterar till religion, konsumentbeteende i butiker, tillgängligare hushållselektronik, växtodling i urban miljö, ett utforskande av känslohantering, skolmåltiden, taktila doftverktyg, objekt gjorda för att protestera mot det svenska pensionssystemet, mäns våld mot kvinnor, en vattendräkt för vuxna människor som vill lära sig simma, verktyg för intervjusituationer, ett utforskande av språk och makt, en framtidsarkeologisk expedition, synliggörande av icke-vita svenskars röster, och specialanpassade produkter för individer med olika behov. Gemensamt för alla projekt är undersökandet av människors relationer till föremål och varandra i olika sammanhang.

Våra studenter använder kunskap, entusiasm, kreativitet, mod och nyfikenhet när de undersöker, samarbetar och experimenterar för att skapa förslag som är relevanta för samtiden och framtiden. Vi är stolta över att välkomna dig att träffa studenterna och ta del av deras arbeten på Konstfacks vårutställning 2018.

Jonas Ahnmé
Jenny Althoff
Christian Björk
Liisa Widstrand

Lärare på Industridesign