Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Johanna Sarskog Steigleder
Sweden, b. 1994
+46739947747

The wooden basket will be available in grocery stores as a supplement
to today´s standard basket and is meant to inspire consumer to
make sustainable everyday choices.


An optional divider intended to highlight climate-smart food.


User test in a grocery store.

Everyday Choices

I went to the grocery store on Thursday afternoon, tired after a long day at work. I grabbed a shopping basket to serve as my machete in a jungle of choices, but it didn’t take long before I got lost in a labyrinth of food shelves and special offers.

Today, the range of commodities is so wide that we are able to buy food from all over the world and throw it into the shopping basket without thinking twice. This makes it hard for all of those who try to take ecological and social responsibility in their purchasing decisions.

For my degree project, I’ve researched consumer behaviour in smaller grocery stores through observations, interviews and user tests. How do we shop and why? How can I make it easier for consumers who want to take social and ecological responsibility in their purchasing decisions? It should be easy to act right.

Vardagsval

En torsdag eftermiddag ger jag mig in i mataffären, trött efter en lång dag på jobbet. Kundkorgen blir min machete i valfrihetens djungel, men det dröjer inte länge innan jag går vilse i varuhyllornas labyrinter med färgglada erbjudanden som pockar på min uppmärksamhet.

Idag är utbudet av råvaror gigantiskt och all världens mat finns i affärerna, som vi konsumenter aningslöst tenderar att lägga i kundkorgen. Allt fler vill ta såväl socialt som ekologiskt ansvar i sina köpbeslut, men det är inte alltid lätt.

I mitt examensarbete utforskar jag konsumentbeteenden i mindre livsmedelsbutiker genom observationer, intervjuer och användartester. Hur handlar vi och varför? Mitt desingförslag ska uppmuntra till förändring. Hur kan jag underlätta för de konsumenter som vill ta socialt och ekologiskt ansvar i sina köpbeslut? Det ska vara lätt att handla rätt!


Bachelor

Industrial Design


In this day and age, we need solutions that help us create and develop our society in a sustainable way. An example of issues that interest us at the Industridesign programme is reduced environmental impact, where we critically question how goods are produced and consumed, and how we treat the world we live in. We are also engaged in aspects concerning social sustainability, for example, increased equality, facilitated integration and a greater inclusion of different types of people in varying contexts.

Our students pose new questions that highlight the challenges an industrial designer may face, while at the same time reflecting on how their proposals could work in different situations. At Industridesign Konstfack, we safeguard the foundation on which the profession rests. We design with consideration for nature, animals and people, create prototypes, and conduct user studies and experiments together with others. By designing and materialising proposals, designers can on the one hand create practical solutions to problems while also inspiring ideas on how we can relate to our surroundings in different and sometimes unexpected ways.

In this year’s degree projects at Industridesign, the students work with many different subjects; playful objects that invite animated encounters, how design relates to religion, consumer behaviour in shops, more accessible household electronics, plant cultivation in urban environments, an exploration of emotional management, school meals, tactile scent tools, objects made to protest the Swedish pension system, men’s violence against women, a water suit for adults who want to learn how to swim, tools for interview situations, an exploration of language and power, an expedition of archaeology of the future, making visible non-white Swedes’ voices, and specially adapted products for individuals with different needs. Common to all projects is the investigation of people’s relationships with objects and each other in different contexts.

Our students use knowledge, enthusiasm, creativity, courage and curiosity when they investigate, collaborate and experiment to create proposals that are relevant for the present and the future. We are proud to welcome you to meet the students and see their work at Konstfack’s 2018 Spring Exhibition.

Jonas Ahnmé
Jenny Althoff
Christian Björk
Liisa Widstrand

Teachers at Industridesign

I vår tid behöver vi lösningar som hjälper oss att skapa och utveckla vårt samhälle på ett hållbart sätt. Exempel på frågor vi intresserar för oss på utbildningen i industridesign är minskad miljöbelastning, där vi kritiskt ifrågasätter hur varor produceras och konsumeras, och hur vi behandlar den värld vi lever i. Vi engagerar oss också i aspekter som berör social hållbarhet, till exempel ökad jämställdhet, underlättad integration och ett större inkluderande av olika typer av människor i varierande sammanhang.

Våra studenter ställer nya frågor som sätter ljuset på utmaningar en industridesigner kan ställas inför, samtidigt som de reflekterar kring hur deras förslag kan fungera i olika situationer. På Industridesign Konstfack värnar vi om den grund som yrket vilar på. Vi designar med hänsyn till natur, djur och människor, skapar prototyper, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers dels skapa praktiska lösningar på problem, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till vår omgivning på olika och ibland oväntade sätt.

I årets examensarbeten på Industridesign arbetar studenterna med många olika ämnen; lekfulla objekt som bjuder in till livliga möten, hur design relaterar till religion, konsumentbeteende i butiker, tillgängligare hushållselektronik, växtodling i urban miljö, ett utforskande av känslohantering, skolmåltiden, taktila doftverktyg, objekt gjorda för att protestera mot det svenska pensionssystemet, mäns våld mot kvinnor, en vattendräkt för vuxna människor som vill lära sig simma, verktyg för intervjusituationer, ett utforskande av språk och makt, en framtidsarkeologisk expedition, synliggörande av icke-vita svenskars röster, och specialanpassade produkter för individer med olika behov. Gemensamt för alla projekt är undersökandet av människors relationer till föremål och varandra i olika sammanhang.

Våra studenter använder kunskap, entusiasm, kreativitet, mod och nyfikenhet när de undersöker, samarbetar och experimenterar för att skapa förslag som är relevanta för samtiden och framtiden. Vi är stolta över att välkomna dig att träffa studenterna och ta del av deras arbeten på Konstfacks vårutställning 2018.

Jonas Ahnmé
Jenny Althoff
Christian Björk
Liisa Widstrand

Lärare på Industridesign