Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Fabian Bender
Sweden, b. 1981
+46730580018

Quick And Dirty Prototype Stand Evaluation


Quick And Dirty Prototype Walk Evaluation


Quick And Dirty 3D Printed And Plywood Prototype Elbow Movement Evaluation

Överfallsdesign

Is it really reasonable to expect women to take another route home, to use their mobile phones and keys as knuckledusters or arm themselves with illegal weapons, simply to feel safe in society? Instead, can we not design objects for men that prevent physical and sexual violence against women?

My degree project investigates how men’s violence against women takes expression, where it takes place and the extent to which it occurs. Instead of laying the blame on the woman and making her the victim, I have chosen to refocus on the man, to explore why this increasing violence takes place. This degree project is intended to be critical, in order to stimulate ideas and discussion, and to clarify what I believe to be the distorted focus on protecting the threatened woman, instead of examining the perpetrator and why the crime actually occurs.

Överfallsdesign

Är det verkligen rimligt att kvinnor ska behöva gå omvägar, använda mobiltelefon och nycklar som knogjärn eller rusta sig med förbjudna vapen för att känna sig trygga i samhället? Kan föremål istället designas åt män för att förhindra fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor?

I mitt examensarbete undersöker jag hur mäns våld mot kvinnor tar sig uttryck, på vilka platser och i vilken utsträckning det sker. Istället för att lägga skulden på kvinnan och göra henne till offer har jag valt att flytta fokus till mannen och undersöka varför detta ökande våld sker. Examensarbetet är tänkt att kritiskt väcka tankar och diskussion för att tydliggöra det, enligt mig, snedriktade fokus på att skydda kvinnan bakom hotbilden istället för att se till förövaren och varför brottet egentligen sker.


Bachelor

Industrial Design


In this day and age, we need solutions that help us create and develop our society in a sustainable way. An example of issues that interest us at the Industridesign programme is reduced environmental impact, where we critically question how goods are produced and consumed, and how we treat the world we live in. We are also engaged in aspects concerning social sustainability, for example, increased equality, facilitated integration and a greater inclusion of different types of people in varying contexts.

Our students pose new questions that highlight the challenges an industrial designer may face, while at the same time reflecting on how their proposals could work in different situations. At Industridesign Konstfack, we safeguard the foundation on which the profession rests. We design with consideration for nature, animals and people, create prototypes, and conduct user studies and experiments together with others. By designing and materialising proposals, designers can on the one hand create practical solutions to problems while also inspiring ideas on how we can relate to our surroundings in different and sometimes unexpected ways.

In this year’s degree projects at Industridesign, the students work with many different subjects; playful objects that invite animated encounters, how design relates to religion, consumer behaviour in shops, more accessible household electronics, plant cultivation in urban environments, an exploration of emotional management, school meals, tactile scent tools, objects made to protest the Swedish pension system, men’s violence against women, a water suit for adults who want to learn how to swim, tools for interview situations, an exploration of language and power, an expedition of archaeology of the future, making visible non-white Swedes’ voices, and specially adapted products for individuals with different needs. Common to all projects is the investigation of people’s relationships with objects and each other in different contexts.

Our students use knowledge, enthusiasm, creativity, courage and curiosity when they investigate, collaborate and experiment to create proposals that are relevant for the present and the future. We are proud to welcome you to meet the students and see their work at Konstfack’s 2018 Spring Exhibition.

Jonas Ahnmé
Jenny Althoff
Christian Björk
Liisa Widstrand

Teachers at Industridesign

I vår tid behöver vi lösningar som hjälper oss att skapa och utveckla vårt samhälle på ett hållbart sätt. Exempel på frågor vi intresserar för oss på utbildningen i industridesign är minskad miljöbelastning, där vi kritiskt ifrågasätter hur varor produceras och konsumeras, och hur vi behandlar den värld vi lever i. Vi engagerar oss också i aspekter som berör social hållbarhet, till exempel ökad jämställdhet, underlättad integration och ett större inkluderande av olika typer av människor i varierande sammanhang.

Våra studenter ställer nya frågor som sätter ljuset på utmaningar en industridesigner kan ställas inför, samtidigt som de reflekterar kring hur deras förslag kan fungera i olika situationer. På Industridesign Konstfack värnar vi om den grund som yrket vilar på. Vi designar med hänsyn till natur, djur och människor, skapar prototyper, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers dels skapa praktiska lösningar på problem, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till vår omgivning på olika och ibland oväntade sätt.

I årets examensarbeten på Industridesign arbetar studenterna med många olika ämnen; lekfulla objekt som bjuder in till livliga möten, hur design relaterar till religion, konsumentbeteende i butiker, tillgängligare hushållselektronik, växtodling i urban miljö, ett utforskande av känslohantering, skolmåltiden, taktila doftverktyg, objekt gjorda för att protestera mot det svenska pensionssystemet, mäns våld mot kvinnor, en vattendräkt för vuxna människor som vill lära sig simma, verktyg för intervjusituationer, ett utforskande av språk och makt, en framtidsarkeologisk expedition, synliggörande av icke-vita svenskars röster, och specialanpassade produkter för individer med olika behov. Gemensamt för alla projekt är undersökandet av människors relationer till föremål och varandra i olika sammanhang.

Våra studenter använder kunskap, entusiasm, kreativitet, mod och nyfikenhet när de undersöker, samarbetar och experimenterar för att skapa förslag som är relevanta för samtiden och framtiden. Vi är stolta över att välkomna dig att träffa studenterna och ta del av deras arbeten på Konstfacks vårutställning 2018.

Jonas Ahnmé
Jenny Althoff
Christian Björk
Liisa Widstrand

Lärare på Industridesign