Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Pia-Marie Stute
Germany, b. 1993
+49 176 31117541


Open House

While electronic devices already play an indispensable role in every-day life, formerly analogue artefacts are nowadays equipped with technological agents: from bedside-tables that charge mobile-phones, packaging material with incorporated RFID-chips, to intelligent actants within the internet of things that turn our personal environment into a self-acting ‘smart’ home. As technology gains importance by growing continually closer to the human, consumers simultaneously grow further away from the technological artefacts, due to this increase in automation. The relationship people have with their electronic devices relies on their passive acceptance rather than an understanding of their functioning – often leaving the users alienated and helpless as their electronic companions break. In order to open the possibility for users to claim ownership, not only over the entire product, but also over its technological interior, my degree project aims to facilitate the understanding of the intangible events within a product’s hidden machinery.

Open House

Samtidigt som olika elektroniska anordningar blivit till en omistlig del av vardagslivet utrustas idag tidigare analoga artefakter med tekniska agenter: från nattygsbord som laddar mobilen, förpackningsmaterial med inbyggda RFID-chips, till intelligenta enheter inom sakernas internet, som förvandlar den personliga miljön till ett “smart” hem som agerar på egen hand. Medan tekniken görs viktigare genom att växa närmare och närmare det mänskliga, avlägsnar sig samtidigt konsumenterna från de tekniska artefakterna på grund av samma ökade automatisering. Människors förhållande till sina elektroniska anordningar bygger på passiv acceptans snarare än en förståelse av apparaternas funktion – vilket ofta gör användarna alienerade och hjälplösa när de elektroniska följeslagarna går sönder. Mitt examensprojekt syftar till att underlätta förståelsen för de ogreppbara processerna i produktens dolda maskineri, och därmed ge användarna möjlighet att hävda sitt ägarskap inte bara över hela produkten utan även över dess tekniska insida.


Bachelor

Industrial Design


In this day and age, we need solutions that help us create and develop our society in a sustainable way. An example of issues that interest us at the Industridesign programme is reduced environmental impact, where we critically question how goods are produced and consumed, and how we treat the world we live in. We are also engaged in aspects concerning social sustainability, for example, increased equality, facilitated integration and a greater inclusion of different types of people in varying contexts.

Our students pose new questions that highlight the challenges an industrial designer may face, while at the same time reflecting on how their proposals could work in different situations. At Industridesign Konstfack, we safeguard the foundation on which the profession rests. We design with consideration for nature, animals and people, create prototypes, and conduct user studies and experiments together with others. By designing and materialising proposals, designers can on the one hand create practical solutions to problems while also inspiring ideas on how we can relate to our surroundings in different and sometimes unexpected ways.

In this year’s degree projects at Industridesign, the students work with many different subjects; playful objects that invite animated encounters, how design relates to religion, consumer behaviour in shops, more accessible household electronics, plant cultivation in urban environments, an exploration of emotional management, school meals, tactile scent tools, objects made to protest the Swedish pension system, men’s violence against women, a water suit for adults who want to learn how to swim, tools for interview situations, an exploration of language and power, an expedition of archaeology of the future, making visible non-white Swedes’ voices, and specially adapted products for individuals with different needs. Common to all projects is the investigation of people’s relationships with objects and each other in different contexts.

Our students use knowledge, enthusiasm, creativity, courage and curiosity when they investigate, collaborate and experiment to create proposals that are relevant for the present and the future. We are proud to welcome you to meet the students and see their work at Konstfack’s 2018 Spring Exhibition.

Jonas Ahnmé
Jenny Althoff
Christian Björk
Liisa Widstrand

Teachers at Industridesign

I vår tid behöver vi lösningar som hjälper oss att skapa och utveckla vårt samhälle på ett hållbart sätt. Exempel på frågor vi intresserar för oss på utbildningen i industridesign är minskad miljöbelastning, där vi kritiskt ifrågasätter hur varor produceras och konsumeras, och hur vi behandlar den värld vi lever i. Vi engagerar oss också i aspekter som berör social hållbarhet, till exempel ökad jämställdhet, underlättad integration och ett större inkluderande av olika typer av människor i varierande sammanhang.

Våra studenter ställer nya frågor som sätter ljuset på utmaningar en industridesigner kan ställas inför, samtidigt som de reflekterar kring hur deras förslag kan fungera i olika situationer. På Industridesign Konstfack värnar vi om den grund som yrket vilar på. Vi designar med hänsyn till natur, djur och människor, skapar prototyper, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers dels skapa praktiska lösningar på problem, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till vår omgivning på olika och ibland oväntade sätt.

I årets examensarbeten på Industridesign arbetar studenterna med många olika ämnen; lekfulla objekt som bjuder in till livliga möten, hur design relaterar till religion, konsumentbeteende i butiker, tillgängligare hushållselektronik, växtodling i urban miljö, ett utforskande av känslohantering, skolmåltiden, taktila doftverktyg, objekt gjorda för att protestera mot det svenska pensionssystemet, mäns våld mot kvinnor, en vattendräkt för vuxna människor som vill lära sig simma, verktyg för intervjusituationer, ett utforskande av språk och makt, en framtidsarkeologisk expedition, synliggörande av icke-vita svenskars röster, och specialanpassade produkter för individer med olika behov. Gemensamt för alla projekt är undersökandet av människors relationer till föremål och varandra i olika sammanhang.

Våra studenter använder kunskap, entusiasm, kreativitet, mod och nyfikenhet när de undersöker, samarbetar och experimenterar för att skapa förslag som är relevanta för samtiden och framtiden. Vi är stolta över att välkomna dig att träffa studenterna och ta del av deras arbeten på Konstfacks vårutställning 2018.

Jonas Ahnmé
Jenny Althoff
Christian Björk
Liisa Widstrand

Lärare på Industridesign