Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Åsa Johansson
Sweden, b. 1992
0046735460856

SköntGrönt

Hydroponic plant cultivation in public environments

The pace of population growth and expanding metropolises generate problems in the food supply with long transportation routes, negative impact on the environment, increased use of resources and costs. In my degree project, I want to increase understanding of these problems and contribute to reducing them by using locally produced food.

I have designed a vertical cultivation wall for public interior environments where vegetables, lettuce and herbs can be grown. The plant wall can be located in a restaurant environment and works as a room divider. It also arouses curiosity, inspires and presents a different form of cultivation.

SköntGrönt uses hydroponic cultivation where soil has been entirely replaced by water infused with nutrition supplements. The elimination of soil allows for better control, cultivation in a very small area and the avoidance of earthbound diseases. Water consumption decreases by 80% compared to conventional cultivation, and the constant nutritional supply to the roots results in up to three times the speed of growth.

SköntGrönt

Hydroponisk växtodling i offentlig miljö 

Takten i befolkningstillväxten och expanderande storstäder genererar problem i livsmedelsförsörjningen med långa transportvägar, negativ miljöpåverkan, ökad resursanvändning och kostnader. I mitt examensarbete vill jag öka förståelsen för dessa problem och bidra till att reducera dem genom användning av närproducerade livsmedel.

Jag har designat en vertikal odlingsvägg för offentlig inomhusmiljö där man kan odla grönsaker, sallat och örter. Växtväggen kan stå i en restaurangmiljö och fungera som en rumsavdelare, den väcker även nyfikenhet, inspirerar och visar en annan typ av odling.

SköntGrönt använder hydroponisk odling där jord ersatts helt med enbart vatten som försetts med näringstillskott. Eliminering av jord gör att man kan ha bättre kontroll, slipper jordburna sjukdomar och odla mycket på en liten yta. Vattenförbrukningen minskar med 80% jämfört med konventionell odling och den konstanta näringstillförseln till rötterna resulterar i upp till tre gånger snabbare tillväxt.


Bachelor

Industrial Design


In this day and age, we need solutions that help us create and develop our society in a sustainable way. An example of issues that interest us at the Industridesign programme is reduced environmental impact, where we critically question how goods are produced and consumed, and how we treat the world we live in. We are also engaged in aspects concerning social sustainability, for example, increased equality, facilitated integration and a greater inclusion of different types of people in varying contexts.

Our students pose new questions that highlight the challenges an industrial designer may face, while at the same time reflecting on how their proposals could work in different situations. At Industridesign Konstfack, we safeguard the foundation on which the profession rests. We design with consideration for nature, animals and people, create prototypes, and conduct user studies and experiments together with others. By designing and materialising proposals, designers can on the one hand create practical solutions to problems while also inspiring ideas on how we can relate to our surroundings in different and sometimes unexpected ways.

In this year’s degree projects at Industridesign, the students work with many different subjects; playful objects that invite animated encounters, how design relates to religion, consumer behaviour in shops, more accessible household electronics, plant cultivation in urban environments, an exploration of emotional management, school meals, tactile scent tools, objects made to protest the Swedish pension system, men’s violence against women, a water suit for adults who want to learn how to swim, tools for interview situations, an exploration of language and power, an expedition of archaeology of the future, making visible non-white Swedes’ voices, and specially adapted products for individuals with different needs. Common to all projects is the investigation of people’s relationships with objects and each other in different contexts.

Our students use knowledge, enthusiasm, creativity, courage and curiosity when they investigate, collaborate and experiment to create proposals that are relevant for the present and the future. We are proud to welcome you to meet the students and see their work at Konstfack’s 2018 Spring Exhibition.

Jonas Ahnmé
Jenny Althoff
Christian Björk
Liisa Widstrand

Teachers at Industridesign

I vår tid behöver vi lösningar som hjälper oss att skapa och utveckla vårt samhälle på ett hållbart sätt. Exempel på frågor vi intresserar för oss på utbildningen i industridesign är minskad miljöbelastning, där vi kritiskt ifrågasätter hur varor produceras och konsumeras, och hur vi behandlar den värld vi lever i. Vi engagerar oss också i aspekter som berör social hållbarhet, till exempel ökad jämställdhet, underlättad integration och ett större inkluderande av olika typer av människor i varierande sammanhang.

Våra studenter ställer nya frågor som sätter ljuset på utmaningar en industridesigner kan ställas inför, samtidigt som de reflekterar kring hur deras förslag kan fungera i olika situationer. På Industridesign Konstfack värnar vi om den grund som yrket vilar på. Vi designar med hänsyn till natur, djur och människor, skapar prototyper, genomför användarstudier och experiment i samverkan med andra. Genom att gestalta och materialisera förslag kan designers dels skapa praktiska lösningar på problem, men även väcka idéer kring hur vi kan förhålla oss till vår omgivning på olika och ibland oväntade sätt.

I årets examensarbeten på Industridesign arbetar studenterna med många olika ämnen; lekfulla objekt som bjuder in till livliga möten, hur design relaterar till religion, konsumentbeteende i butiker, tillgängligare hushållselektronik, växtodling i urban miljö, ett utforskande av känslohantering, skolmåltiden, taktila doftverktyg, objekt gjorda för att protestera mot det svenska pensionssystemet, mäns våld mot kvinnor, en vattendräkt för vuxna människor som vill lära sig simma, verktyg för intervjusituationer, ett utforskande av språk och makt, en framtidsarkeologisk expedition, synliggörande av icke-vita svenskars röster, och specialanpassade produkter för individer med olika behov. Gemensamt för alla projekt är undersökandet av människors relationer till föremål och varandra i olika sammanhang.

Våra studenter använder kunskap, entusiasm, kreativitet, mod och nyfikenhet när de undersöker, samarbetar och experimenterar för att skapa förslag som är relevanta för samtiden och framtiden. Vi är stolta över att välkomna dig att träffa studenterna och ta del av deras arbeten på Konstfacks vårutställning 2018.

Jonas Ahnmé
Jenny Althoff
Christian Björk
Liisa Widstrand

Lärare på Industridesign