Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Nathalie GabrielssonKybernein Institute

In my degree project, I investigate how social, cultural, economic and political systems use aesthetic and storytelling techniques for social change. Through performative and participatory methods, I engage with businesses, organisations and institutions in the cultural, economic and political fields. I have a keen interest in how all these sectors in different ways develop ‘models’ for cultural and ideological production. By engaging with ‘real systems’, I extract and render their agenda for social change visible.

In 2014, I established the research think-tank Kybernein Institute (KI) to address the overlaps of policy making with cultural production at the intersection of art, business and politics. Within KI, I use a set of curatorial and artistic methods to produce exhibitions, performances and events to explore how narratives become policy; how ideas formed by language, text and image are ultimately implemented through acts of politics.

Kybernein Institute

I mitt examensprojekt undersöker jag hur sociala, kulturella, ekonomiska och politiska system använder estetiska och historieberättande tekniker för att förändra samhället. Genom performativa och deltagande metoder engagerar jag företag, organisationer och institutioner inom kultur, ekonomi och politik. Jag har ett starkt intresse för hur dessa sektorer på olika sätt utvecklar ”modeller” för kulturell och ideologisk produktion. Genom att interagera med ”verkliga system” extraherar jag och synliggör deras agendor för samhällsförändring.

2014 startade jag tankesmedjan Kybernein Institute (KI) för att forska på politikens överlappning med kulturproduktion i skärningspunkten mellan konst, näringsliv och politik. Inom KI använder jag en serie curatoriella och konstnärliga metoder för att producera utställningar, föreställningar och events som utforskar hur narrativ blir till politik; hur idéer som utformats i språk, text och bild till slut implementeras genom politisk aktion.


Master

Fine Art


Philosopher Kōjin Karatani once wrote that, “art does not exist without a discourse on itself.” Throughout their education, students of Fine Art are in an ongoing process of not only acquiring and refining the broad range of skills necessary to the development of their work, but also the ability to interrogate and contextualise their individual practices; to be aware of the historical and theoretical frameworks within which their creative practice can be positioned, and critically reflect upon the decisions made in the production of their work. This integrity and commitment, and complexity of philosophical, aesthetic and conceptual enquiry, resonates throughout all of the work in this exhibition.

To search for a language. To formulate the wordless. To attempt. To look within oneself and to create a shared experience. To be a facilitator, a collective; a critic and a catalyst. Theatrical and concrete. To question one’s own privilege, and the privileged positions of others; and to find the possibilities for new ways, and other kinds of relations. To destabilise. To sing. To be empowered. To withstand outside pressure. To be a host, a think tank, a conservator and a romantic. To be the wave and the particle, the ocean and the dove. To be in continuous movement.

The 2018 degree exhibition features a diverse and engaging range of practices that encourage us to focus upon and re-evaluate the conditions, objects, spaces and attitudes that define our daily experiences. Whether challenging us to think differently about the structures and relations that shape everyday life, or the languages and systems of representation through which we relate to the world around us, the work exhibited here perfectly attests to the ongoing importance, relevance and critical potential of contemporary art. The quality, dynamism and ambition of the work on show pays testament to the outstanding creative and academic achievements of every student represented, and reflects the commitment and dedication each one has demonstrated during their time as a student of Fine Art.

Dr Mat Gregory
Senior Lecturer in Fine Art

Filosofen Kōjin Karatani har sagt att ”konsten existerar inte utan en diskurs om sig själv.” Utbildningen på kandidatprogrammet Konst innebär att studenterna får tillgodogöra sig och förfina de praktiska redskapen för att utveckla sitt arbete, men de lär sig också att ifrågasätta och kontextualisera den egna praktiken. De historiska och teoretiska ramar inom vilka deras konstnärliga praktik kan positioneras medvetandegörs och studenterna får kritiskt reflektera över de egna besluten i den konstnärliga processen. Den grundsatsen återspeglas tillsammans med filosofiska, estetiska och konceptuella frågeställningar i samtliga verk i utställningen.

Att söka efter ett språk. Att formulera det ordlösa. Att försöka. Att söka inom oss själva och dela den gemensamma erfarenheten. Att vara en förmedlare, ett kollektiv, en kritiker och katalysator. Teatraliskt och konkret. Att ifrågasätta våra egna privilegier och andras priviligierade positioner. Att hitta möjligheter för nya metoder och andra former av relationer. Att försätta i gungning. Att sjunga. Att ta makten över sitt liv. Att stå emot påtryckningar. Att vara en värd, en tankesmedja, ett drivhus och en romantiker. Att vara vågen och partikeln, oceanen och duvan. Att vara i ständig rörelse.

Vårutställningen 2018 representerar en mångfald spännande praktiker som vill få oss att rikta fokus mot och omvärdera de förutsättningar, objekt, rum och attityder som definierar våra upplevelser av vardagen. De utmanar oss att tänka i nya banor om de strukturer och relationer som formar våra liv eller de språk och representativa system genom vilka vi kommunicerar med omvärlden. Samtliga verk i utställningen vittnar om den moderna konstens ständigt aktuella, viktiga, relevanta och kritiska potential. Den höga kvaliteten, dynamiken och ambitionen i de utställda verken ger prov på studenternas imponerande kreativa och akademiska prestationer. Här ser vi resultatet av ett engagerat och hängivet arbete som har präglat hela deras utbildning.

Dr Mat Gregory
Lektor i konst