Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Luis Fernando Caceres Jara

Carl von Linné, one of the greatest botanists and scientists who has ever lived, also the father of the scientific racism. Installation, mixed media.


Portrait of a man. Romanticising history. 1700 Century, Oil on canvas 46 x 37.


Romanticising landscape. Oil on canvas.


Gendering architecture. (From the archive collection) work on paper.


Nationalism and the Nordic Imagination. Oil in board.

NO ENTRY FOR THE UNMUSED

Architectural Installation

Carl von Linné, one of the greatest botanists and scientists who has ever lived and also the father of the scientific racism; can both be said in one single breath of air?

Museums and galleries have the cunning role of giving significance to and creating meanings for the pieces that are on display. Images have been used to define the past, and the way in which images are displayed defines how we view our present. Images have helped to perpetuate a one-sided system of history though the celebration of one-sided biographies. In this polarized view, historical characters are used to construct a predetermined cultural identity.

In my small personal museum room, by using museum pieces, I extrapolate stories from the images to create a different narration where personal cultural identities and meanings are discoursed.

I use my experience of working in a museum to construct a creative strategy to exchange ideas and memories. I wish you a warm welcome to an entirely misshapen museum experience.

NO ENTRY FOR THE UNMUSED

Arkitektonisk installation

Carl von Linné, en av de mest framstående botaniker och vetenskapsmän som någonsin levt och även den vetenskapliga rasismens fader; kan bägge uttalas i ett enda andetag?

Museer och gallerier står inför den knepiga uppgiften att skapa betydelse och mening avseende samtliga verk som ställs ut. Bilder har använts för att definiera det förflutna, och de sätt som bilder ställs ut definierar hur vi ser på vår samtid. Bilder har bidragit till att föreviga ett ensidigt system som avser historien genom förhärligandet av ensidiga biografier. Mot denna polariserade bakgrund har historiska personer använts för att skapa en förutbestämd kulturell identitet.

I mitt lilla personliga museum extrapolerar jag, genom användning av verk på museet, berättelser från bilderna för att skapa en annorlunda skildring där samtal som rör personliga kulturella identiteter och betydelser förs.

Jag använder min erfarenhet från arbete på museum för att skapa en kreativ strategi för utbyte av idéer och minnen. Du är varmt välkommen till en fullständigt vanskapt museiupplevelse.


Master

Fine Art


Philosopher Kōjin Karatani once wrote that, “art does not exist without a discourse on itself.” Throughout their education, students of Fine Art are in an ongoing process of not only acquiring and refining the broad range of skills necessary to the development of their work, but also the ability to interrogate and contextualise their individual practices; to be aware of the historical and theoretical frameworks within which their creative practice can be positioned, and critically reflect upon the decisions made in the production of their work. This integrity and commitment, and complexity of philosophical, aesthetic and conceptual enquiry, resonates throughout all of the work in this exhibition.

To search for a language. To formulate the wordless. To attempt. To look within oneself and to create a shared experience. To be a facilitator, a collective; a critic and a catalyst. Theatrical and concrete. To question one’s own privilege, and the privileged positions of others; and to find the possibilities for new ways, and other kinds of relations. To destabilise. To sing. To be empowered. To withstand outside pressure. To be a host, a think tank, a conservator and a romantic. To be the wave and the particle, the ocean and the dove. To be in continuous movement.

The 2018 degree exhibition features a diverse and engaging range of practices that encourage us to focus upon and re-evaluate the conditions, objects, spaces and attitudes that define our daily experiences. Whether challenging us to think differently about the structures and relations that shape everyday life, or the languages and systems of representation through which we relate to the world around us, the work exhibited here perfectly attests to the ongoing importance, relevance and critical potential of contemporary art. The quality, dynamism and ambition of the work on show pays testament to the outstanding creative and academic achievements of every student represented, and reflects the commitment and dedication each one has demonstrated during their time as a student of Fine Art.

Dr Mat Gregory
Senior Lecturer in Fine Art

Filosofen Kōjin Karatani har sagt att ”konsten existerar inte utan en diskurs om sig själv.” Utbildningen på kandidatprogrammet Konst innebär att studenterna får tillgodogöra sig och förfina de praktiska redskapen för att utveckla sitt arbete, men de lär sig också att ifrågasätta och kontextualisera den egna praktiken. De historiska och teoretiska ramar inom vilka deras konstnärliga praktik kan positioneras medvetandegörs och studenterna får kritiskt reflektera över de egna besluten i den konstnärliga processen. Den grundsatsen återspeglas tillsammans med filosofiska, estetiska och konceptuella frågeställningar i samtliga verk i utställningen.

Att söka efter ett språk. Att formulera det ordlösa. Att försöka. Att söka inom oss själva och dela den gemensamma erfarenheten. Att vara en förmedlare, ett kollektiv, en kritiker och katalysator. Teatraliskt och konkret. Att ifrågasätta våra egna privilegier och andras priviligierade positioner. Att hitta möjligheter för nya metoder och andra former av relationer. Att försätta i gungning. Att sjunga. Att ta makten över sitt liv. Att stå emot påtryckningar. Att vara en värd, en tankesmedja, ett drivhus och en romantiker. Att vara vågen och partikeln, oceanen och duvan. Att vara i ständig rörelse.

Vårutställningen 2018 representerar en mångfald spännande praktiker som vill få oss att rikta fokus mot och omvärdera de förutsättningar, objekt, rum och attityder som definierar våra upplevelser av vardagen. De utmanar oss att tänka i nya banor om de strukturer och relationer som formar våra liv eller de språk och representativa system genom vilka vi kommunicerar med omvärlden. Samtliga verk i utställningen vittnar om den moderna konstens ständigt aktuella, viktiga, relevanta och kritiska potential. Den höga kvaliteten, dynamiken och ambitionen i de utställda verken ger prov på studenternas imponerande kreativa och akademiska prestationer. Här ser vi resultatet av ett engagerat och hängivet arbete som har präglat hela deras utbildning.

Dr Mat Gregory
Lektor i konst