Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Alejandro Montero Bravo

ADJUSTING FOR THEIR COMFORT

As a queer Latino in Sweden I’ve always hidden parts of myself just to be able to be accepted, forced to strategize my personality for other’s comfort.

Hiding and adjusting my identities, the ones society has given me and told me to be ashamed of. The Latin, The Gay and The Feminine.

This is what most of my work comes down to in the end. How preexisting structures and representation has formed different identities that we have to live after.

How western society, media and popular culture have created these characters representing both good and bad, and how they limit us from truly liberating and evolving our own personal identity but most importantly learning to accept what’s different.

Following the example of proud and strong women like Selena, Rihanna and my Mother, I make visually loud expressions that all take part of an artistic-political strategy of questioning supremacy, redefining western norms of aesthetics and claiming space while re-appropriating one’s culture.

ADJUSTING FOR THEIR COMFORT

Såsom en queer latino i Sverige har jag alltid dolt delar av mig själv för att bli accepterad, tvingad till att anpassa min personlighet på ett strategiskt sätt för andras bekvämlighet.

Döljande och anpassning av mina identiteter, de som samhället gett mig och uppmanat mig att skämmas för. Det Latinska, det Homosexuella och det Feminina.

Detta är vad mitt arbete huvudsakligen handlar om i slutändan. Hur befintliga strukturer och representationer har format olika identiteter som vi måste leva efter.

Hur västvärlden, media och populärkulturen skapat dessa karaktärer som representerar såväl det goda som det dåliga, hur de begränsar oss från att verkligen befria och utveckla vår egen personliga identitet, men framför allt från att lära oss att acceptera det som är annorlunda.

Utifrån förebilder av stolta och starka kvinnor såsom Selena, Rihanna och min mor, skapar jag visuellt skrikiga uttryck som alla springer ur en konstnärlig-politisk strategi som ifrågasätter övermakt, omdefinierar västerländska normer som rör estetik och anspråkstagande av yta samtidigt som en omvärderar sin kultur.


Master

Fine Art


Philosopher Kōjin Karatani once wrote that, “art does not exist without a discourse on itself.” Throughout their education, students of Fine Art are in an ongoing process of not only acquiring and refining the broad range of skills necessary to the development of their work, but also the ability to interrogate and contextualise their individual practices; to be aware of the historical and theoretical frameworks within which their creative practice can be positioned, and critically reflect upon the decisions made in the production of their work. This integrity and commitment, and complexity of philosophical, aesthetic and conceptual enquiry, resonates throughout all of the work in this exhibition.

To search for a language. To formulate the wordless. To attempt. To look within oneself and to create a shared experience. To be a facilitator, a collective; a critic and a catalyst. Theatrical and concrete. To question one’s own privilege, and the privileged positions of others; and to find the possibilities for new ways, and other kinds of relations. To destabilise. To sing. To be empowered. To withstand outside pressure. To be a host, a think tank, a conservator and a romantic. To be the wave and the particle, the ocean and the dove. To be in continuous movement.

The 2018 degree exhibition features a diverse and engaging range of practices that encourage us to focus upon and re-evaluate the conditions, objects, spaces and attitudes that define our daily experiences. Whether challenging us to think differently about the structures and relations that shape everyday life, or the languages and systems of representation through which we relate to the world around us, the work exhibited here perfectly attests to the ongoing importance, relevance and critical potential of contemporary art. The quality, dynamism and ambition of the work on show pays testament to the outstanding creative and academic achievements of every student represented, and reflects the commitment and dedication each one has demonstrated during their time as a student of Fine Art.

Dr Mat Gregory
Senior Lecturer in Fine Art

Filosofen Kōjin Karatani har sagt att ”konsten existerar inte utan en diskurs om sig själv.” Utbildningen på kandidatprogrammet Konst innebär att studenterna får tillgodogöra sig och förfina de praktiska redskapen för att utveckla sitt arbete, men de lär sig också att ifrågasätta och kontextualisera den egna praktiken. De historiska och teoretiska ramar inom vilka deras konstnärliga praktik kan positioneras medvetandegörs och studenterna får kritiskt reflektera över de egna besluten i den konstnärliga processen. Den grundsatsen återspeglas tillsammans med filosofiska, estetiska och konceptuella frågeställningar i samtliga verk i utställningen.

Att söka efter ett språk. Att formulera det ordlösa. Att försöka. Att söka inom oss själva och dela den gemensamma erfarenheten. Att vara en förmedlare, ett kollektiv, en kritiker och katalysator. Teatraliskt och konkret. Att ifrågasätta våra egna privilegier och andras priviligierade positioner. Att hitta möjligheter för nya metoder och andra former av relationer. Att försätta i gungning. Att sjunga. Att ta makten över sitt liv. Att stå emot påtryckningar. Att vara en värd, en tankesmedja, ett drivhus och en romantiker. Att vara vågen och partikeln, oceanen och duvan. Att vara i ständig rörelse.

Vårutställningen 2018 representerar en mångfald spännande praktiker som vill få oss att rikta fokus mot och omvärdera de förutsättningar, objekt, rum och attityder som definierar våra upplevelser av vardagen. De utmanar oss att tänka i nya banor om de strukturer och relationer som formar våra liv eller de språk och representativa system genom vilka vi kommunicerar med omvärlden. Samtliga verk i utställningen vittnar om den moderna konstens ständigt aktuella, viktiga, relevanta och kritiska potential. Den höga kvaliteten, dynamiken och ambitionen i de utställda verken ger prov på studenternas imponerande kreativa och akademiska prestationer. Här ser vi resultatet av ett engagerat och hängivet arbete som har präglat hela deras utbildning.

Dr Mat Gregory
Lektor i konst