Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Yohan Lindunger
Sweden, b. 1990
+46 761968360Bipolar

How do we explain personal experiences to each other? Which sounds matter? How is light perceived? What is interesting?

With technology, I wish to create a more nuanced understanding of other people’s feelings and experiences.

Bipolar is an experimental virtual reality with the goal of creating a better understanding for those of us who are diagnosed with bipolar disorder. The experience is designed to expose the audience to the changes that I personally feel are defining for my diagnosis. Through this I wish to portray an honest and nuanced view of the bipolar diagnoses of both myself and others.

Bipolar

Hur förklarar vi personliga upplevelser för varandra? Vilka ljud får betydelse? Hur uppfattas ljus? Vad väcker intresse?

Med hjälp av teknik vill jag skapa en mer nyanserad förståelse av andra människors känslor och upplevelser.

Bipolar är en experimentell virtuell verklighet med målet att förmedla mina personliga upplevelser av att vara bipolär. Världen är skapad för att utsätta besökaren för de förändringar som jag själv anser vara definierande för min diagnos. Genom detta vill jag ge en ärlig och nyanserad bild av min och andras bipolära diagnos.


Bachelor

Graphic Design and Illustration


Political populism, a resistance to facts and scenes of dystopian chaos – three negative forces that have characterised the mass media over the past year. Despite this, there is a powerful, positive energy among our students as they attack their subjects with humour, warmth and en enthusiasm for experiment.

Visitors at the Spring Exhibition are invited into the students’ working processes, both theoretical and practical. We can, for example, learn to decode the seductive language of advertising or experience mental illness from the inside. We can also participate in practical form experiments, creative methods for disarming performance anxiety, unfettered flights of imagination and speculative futures. And, of course, stories that grip our hearts.

After 10 weeks of hard work, this year’s graduates deliver a broad spectrum of visual communication that offers a fine representation of the study programme’s expanding field; form VR and AR, visual essays and audio works to studies and experiments in analogue graphic techniques. Even more traditional forms – such as animated films, picture books and designed publications – with both personal and political themes have been explored from new points of departure.

That these creatives carry their dedication and open mindedness with them into their professional lives offers hope of a future in which the citizen is no longer a passive victim of media manipulation, but rather an active and aware co-creator. That is a fine feeling.

Sara Kaaman
Senior Lecturer

Bitte Andersson
Guest Lecturer

Politisk populism, faktaresistens och dystopiska katastrofscenarier är tre negativa krafter som präglat massmedia det senaste året. Trots detta finns en stark positiv och innovativ energi bland våra studenter som tagit sig an sina ämnen med både humor, värme och experimentlusta.

Vårutställningens besökare bjuds in i studenternas processer – både teoretiska och praktiska. Vi får till exempel lära oss att avkoda reklamens förföriska språk, eller uppleva psykisk ohälsa inifrån. Vi får också delta i praktiska formexperiment, kreativa metoder att avväpna prestationsångest och fritt fabulerande fantasier och framtidsspekulationer. Och så berättelser förstås, som griper tag om hjärtat.

Efter 10 veckors hårt arbete levererar årets avgångsstudenter ett brett spektrum av visuell kommunikation som väl representerar utbildningens växande fält, från VR, AR, visuell essä och ljudverk till studier och experiment i analoga grafiska tekniker. Även mer traditionella format som animerad film, bilderböcker och formgivna publikationer har utforskats från nya utgångspunkter med både personliga och politiska teman.

Att dessa kreatörer tar med sig sitt engagemang och sitt öppna sinne in i yrkeslivet ger hopp om en framtid där medborgaren inte längre är ett passivt offer för medias manipulation, utan en aktiv och medveten medskapare. Det känns fint.

Sara Kaaman
Lektor

Bitte Andersson
Gästlärare