Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Minda Jalling

Feeling—Doing—Feeling

Feeling—Doing—Feeling is an experiment with methodological development for design. With my own emotional spectrum as a foundation I explore the possibility of letting emotions guide an artistic work process.

I have let each emotion be coupled with one specific tool and function, and start every day with a ransacking of my current emotional status to find out what tool, or what function, should be used. As my emotional state changes during the day I switch to the appropriate tool and function representing this new sentiment.

The method creates a chain of emotional and practical consequences which allows the value of the resulting piece to lie both in its immediate existence, as well as in its function as a diary of what the emotional process has been like for me as a designer.

In Feeling—Doing—Feeling you are introduced to a handful of workshop like experiments in which I attempt to design different types of content with this experimental method.

Feeling—Doing—Feeling

Feeling—Doing—Feeling är ett experimenterande med metodutveckling för formgivning.
Med mina känslor som utgångspunkt undersöks möjligheten att låta dessa styra över min arbetsprocess.

Jag har kopplat ihop olika känslor med specifika verktyg och funktioner, och varje dag startas med en analys av mitt känslotillstånd för att få veta vilket verktyg eller vilken funktion som ska användas. När känslotillståndet förändras under dagen byter jag till de verktyg som är kopplade till den nya känslan.

Metoden bildar en kedja av emotionella och praktiska konsekvenser och det formgivna arbetet kommunicerar inte enbart det omedelbara innehållet, utan fungerar även som en emotionell dagbok för mig som kreatör.

I Feeling—Doing—Feeling presenteras ett antal workshopliknande experiment där jag testar att formge olika innehåll med min metod.


Bachelor

Graphic Design and Illustration


Political populism, a resistance to facts and scenes of dystopian chaos – three negative forces that have characterised the mass media over the past year. Despite this, there is a powerful, positive energy among our students as they attack their subjects with humour, warmth and en enthusiasm for experiment.

Visitors at the Spring Exhibition are invited into the students’ working processes, both theoretical and practical. We can, for example, learn to decode the seductive language of advertising or experience mental illness from the inside. We can also participate in practical form experiments, creative methods for disarming performance anxiety, unfettered flights of imagination and speculative futures. And, of course, stories that grip our hearts.

After 10 weeks of hard work, this year’s graduates deliver a broad spectrum of visual communication that offers a fine representation of the study programme’s expanding field; form VR and AR, visual essays and audio works to studies and experiments in analogue graphic techniques. Even more traditional forms – such as animated films, picture books and designed publications – with both personal and political themes have been explored from new points of departure.

That these creatives carry their dedication and open mindedness with them into their professional lives offers hope of a future in which the citizen is no longer a passive victim of media manipulation, but rather an active and aware co-creator. That is a fine feeling.

Sara Kaaman
Senior Lecturer

Bitte Andersson
Guest Lecturer

Politisk populism, faktaresistens och dystopiska katastrofscenarier är tre negativa krafter som präglat massmedia det senaste året. Trots detta finns en stark positiv och innovativ energi bland våra studenter som tagit sig an sina ämnen med både humor, värme och experimentlusta.

Vårutställningens besökare bjuds in i studenternas processer – både teoretiska och praktiska. Vi får till exempel lära oss att avkoda reklamens förföriska språk, eller uppleva psykisk ohälsa inifrån. Vi får också delta i praktiska formexperiment, kreativa metoder att avväpna prestationsångest och fritt fabulerande fantasier och framtidsspekulationer. Och så berättelser förstås, som griper tag om hjärtat.

Efter 10 veckors hårt arbete levererar årets avgångsstudenter ett brett spektrum av visuell kommunikation som väl representerar utbildningens växande fält, från VR, AR, visuell essä och ljudverk till studier och experiment i analoga grafiska tekniker. Även mer traditionella format som animerad film, bilderböcker och formgivna publikationer har utforskats från nya utgångspunkter med både personliga och politiska teman.

Att dessa kreatörer tar med sig sitt engagemang och sitt öppna sinne in i yrkeslivet ger hopp om en framtid där medborgaren inte längre är ett passivt offer för medias manipulation, utan en aktiv och medveten medskapare. Det känns fint.

Sara Kaaman
Lektor

Bitte Andersson
Gästlärare