Konstfack Degree Exhibition 2018 / Vårutställning 2018


Sara Gewalt
Sacred and profane

I build, saw in half and rebuild. Bring together and construct states of mind.

The intuitive method is the gateway to my artistic process; I search for what I feel but cannot see. In my body and the clay. In my thoughts and the clay. A meeting of the hand and the thought in which the subconscious and conscious build in unison.

Working on Sacred and Profane has been a process of exploration with clay, in which I have allowed my subconscious, my memory and state of mind to colour my work.. My hands describe an alternative world from my subconscious and conscious states. A world in which nothing is what i appears.

Sacred and profane

Jag bygger, sågar itu och bygger om. För samman och bygger sinnestillstånd.

Med den intuitiva metoden som ingång i min konstnärliga praktik söker jag efter det jag känner men inte ser. I min kropp och leran. I mina tankar och leran. Ett möte mellan handen och tanken, där de omedvetet och medvetet bygger tillsammans.

Arbetet med Sacred and Profane har varit en sökande process med leran, där jag låtit mitt omedvetna, mina minnen och sinnesstämningar få färga mitt arbete. Mina händer beskriver en alternativ värld från mitt omedvetna och medvetna tillstånd. En värld där inget är vad det tros vara.


Bachelor

Ceramics and Glass


Earlier this year, graduating students on our Bachelor's Degree programme in Ceramics & Glass chose the title Insight and Industry for their joint exhibition – a term taken from Konstfack’s 1879 logotype. During the three years of their association with the school and the Department of Craft’s Ceramics and Glass programme, their industry in the classroom has resulted in an insight into being an artist on both a practical and theoretical plane.

The work we see offers proof of individual and distinct artistry. All are characterised by practical artistic inquiry and distinguished by a spectrum of approaches as to how clay and glass can be made visible in our material culture.

Through great craftsmanship, a deeper understanding of materials and the possibilities of different techniques is achieved. In the work we see presented in the Degree Exhibition, each in their own way, portrays issues relating to our environment, about the interior and exterior walls we construct, using methods that can be both humorous and playful while remaining serious. This spring’s graduates deal with existential issues, touching on what we leave unsaid, and at the same time offer up imaginative works to public view. Something that touches us all.

Nina Westman & Jakob Solgren
Guest Lecturers

Insikt och flit var titeln årets kandidatstudenter på Keramik och Glas valde att ge sin gemensamma utställning tidigare i år, ett begrepp som kommer från den text som finns i Konstfacks sigill/märke från år 1879. Under de tre år som studenterna nu varit kopplade till skolan och programmet Keramik & Glas så har fliten i ateljén kommit att resultera i en insikt om att vara konstnär på ett såväl praktiskt som teoretiskt plan.

De arbeten vi ser ger prov på individuella och tydliga konstnärskap. Ett praktikbaserat konstnärligt utforskande kännetecknar dem alla och utmärker sig med ett spektrum av infallsvinklar av sätt som lera och glas kan synliggöra i vår materiella kultur.

Genom ett stort hantverkskunnande kommer en djupare förståelse för material och olika teknikers möjlighet. De arbeten vi ser presenterade i vårutställningen gestaltar alla på sina egna sätt frågeställningar rörande vår miljö, om yttre och inre murar som byggs upp, metoder som kan vara både humoristiska och lekfulla fast samtidigt allvarliga. Vårens avgångsstudenter berör existentiella frågor, vidrör det vi inte talar om och lyfter samtidigt fram fantasifulla arbeten till allmänmänsklig beskådan. Något som rör oss alla.

Nina Westman & Jakob Solgren
Gästlärare